Hội nghị lần thứ 4 của Hiệp hội Quốc tế về Thống kê phi tham số

Hiệp hội Quốc tế về Thống kê phi tham số (ISNPS) tổ chức hai năm một lần. Hội nghị lần thứ tư của ISNPS dự kiến ​​tổ chức từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại Salerno, miền Nam nước Ý. Hội nghị được đồng tài trợ bởi Viện Thống kê Toán học (IMS), Viện Thống kê quốc tế (ISI) và các tổ chức khác. Hội nghị được tổ chức tại khách sạn Grand Hotel Salerno, nằm trên vịnh Salerno.

Hội nghị bàn về những tiến bộ và xu hướng gần đây trong một số lĩnh vực của thống kê phi tham số, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các ý tưởng nghiên cứu, thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới và đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực này. Chương trình bao gồm phiên họp toàn thể, phiên họp với khách mời đặc biệt, các phiên thảo luận và áp phích cổ động về tất cả các lĩnh vực thống kê phi tham số. Một cuộc họp bàn tròn được tổ chức, để bàn về thể chế của ISNPS và về các hội nghị trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu quan tâm đến ISNPS hoặc muốn tham dự Hội nghị để thảo luận hoặc cung cấp áp phích, đăng ký tại cổng thông tin Hội nghị hoặc liên hệ với ISNPS theo địa chỉ email: isnps2018@unisa.it.

Báo cáo tóm tắt gửi trước ngày 12/02/2018.

Đăng ký trình bày gửi trước ngày 30/4/2018.

Các nhà tổ chức: Michele La Rocca, Bruno Liseo và Luigi Salmaso.

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: http://www.isnps2018.it/