Hội nghị lần thứ 4 của Liên hợp quốc về dữ liệu lớn

Hội nghị lần thứ 4 của Liên hợp quốc về dữ liệu lớn được tổ chức tại Bogota, Colombia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017. Hội nghị do Nhóm làm việc toàn cầu về dữ liệu lớn (Global Working Group – GWG) của Liên hợp quốc phối hợp với Bộ Công nghệ Thông tin của Colombia tổ chức với chủ đề “Hợp tác dữ liệu và dữ liệu tin cậy”. Hội nghị tập trung bàn về những cơ hội và thách thức trong hợp tác dữ liệu của cộng đồng thống kê chính thức, bao gồm các vấn đề liên quan đến dữ liệu lớn, mục tiêu phát triển bền vững, chia sẻ dữ liệu, dịch vụ, công nghệ và cách thức chia sẻ thông tin. Các chủ đề chính của Hội nghị bao gồm:

– Cách thức để các cơ quan thống kê quốc gia, các công ty công nghệ và các chủ sở hữu dữ liệu hợp tác với nhau để cùng phát triển trong một thế giới đang thay đổi, trong đó dữ liệu được coi là một nguồn quan trọng nhất để tạo ra động lực phát triển cho tất cả các bên liên quan;

– Những kinh nghiệm và bài học trong quá trình hợp tác về dữ liệu như: Chất lượng và nội dung của dữ liệu, các vấn đề quản lý tài chính của các bên liên quan;

– Các cách thức để chia sẻ dữ liệu vi mô và các dữ liệu nhạy cảm trong môi trường điện toán đám mây. Xây dựng khung pháp lý và luật thống kê để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu;

– Các cách thức để hợp tác có hiệu quả trong việc sử dụng những công cụ và dịch vụ hiện đại về dữ liệu như: Hồ dữ liệu (data lakes), tích hợp dữ liệu không gian địa lý và thống kê, các kỹ năng thống kê đối với nguồn dữ liệu mở.

Văn Thụy (dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2017/default.asp