Hội nghị nhóm chuyên gia bàn về vấn đề đảm bảo khung chất lượng quốc gia

Hội nghị nhóm chuyên gia bàn về vấn đề đảm bảo khung chất lượng quốc gia (NQAF) do Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc (UNSD) tổ chức tại New York từ 28-30 tháng 9 năm 2011. Mục đích chính của kỳ họp là để thảo luận và thống nhất về khuôn mẫu chung cho việc đảm bảo chất lượng khung quốc gia và những nguyên tắc chỉ đạo. Các khuyến nghị và quyết định được hội nghị đưa ra sẽ tạo cơ sở báo cáo trình lên Ủy ban thống kê năm 2012, khi nhóm chuyên gia kết thúc công việc của mình.

Chất lượng số liệu thống kê chính thức là một mối quan tâm hàng đầu đối với tất cả các cơ quan thống kê quốc gia (NSOs). Chủ đề về đảm bảo chất lượng khung quốc gia đã được thảo luận tại kỳ họp năm 2010 của Ủy ban thống kê của Liên hợp quốc dựa trên cơ sở báo cáo của Thống kê Canada, với chủ trương là tất cả các cơ quan thống kê quốc gia phát triển và sử dụng khung đảm bảo chất lượng quốc gia chung, và đưa ra một khuôn mẫu chung về đảm bảo chất lượng quốc gia với việc chuẩn bị sẵn các hướng dẫn, nhằm giúp các cơ quan thống kê quốc gia phát triển và củng cố khung đảm bảo chất lượng riêng của mình.

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/EG-September2011.aspx, –

TMH