Hội nghị quốc tế lần thứ 10 về giảng dạy thống kê

Hội nghị quốc tế về giảng dạy thống kê (ICOTS) tổ chức bốn năm một lần tại các nơi khác nhau trên thế giới. Hội nghị này do IASE[*] tổ chức. Mục đích chính của ICOTS là nhằm cung cấp cho các nhà giáo dục và chuyên gia thống kê trên toàn thế giới cơ hội để trao đổi thông tin, ý tưởng và kinh nghiệm để giới thiệu những nghiên cứu và đổi mới gần đây trong lĩnh vực giáo dục thống kê và mở rộng phạm vi hợp tác giữa họ với nhau.

Hội nghị quốc tế lần thứ 10 về giảng dạy thống kê (ICOTS10) tổ chức tại Kyoto, Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018.

ICOTS10 tập trung 11 chủ đề chính dưới đây:

Chủ đề 1: Giáo dục thống kê: Nhìn lại, nhìn về phía trước

Chủ đề 2: Giảng dạy thống kê ở bậc phổ thông

Chủ đề 3: Giảng dạy thống kê ở bậc cao đẳng, đại học

Chủ đề 4: Nâng cao việc giảng dạy và năng lực trong giáo dục thống kê

Chủ đề 5: Giảng dạy thống kê tại nơi làm việc, trong các cơ quan chính phủ và các ngành

Chủ đề 6: Những đổi mới trong việc giảng dạy xác suất thống kê

Chủ đề 7: Tri thức thống kê trong một xã hội rộng lớn hơn

Chủ đề 8: Các phương pháp nghiên cứu mới trong giảng dạy thống kê

Chủ đề 9: Công nghệ và truyền thông trong giảng dạy thống kê

Chủ đề 10: Các tổ chức và sự cộng tác trong giảng dạy thống kê

Chủ đề 11: Đóng góp của các bài viết

Thời hạn đối với các bài viết chủ đề và các phiên họp

15/08/2017      Nộp đề xuất tên bài viết, tóm tắt và chủ đề ưu tiên của bài viết hoặc phiên họp trong các chủ đề từ chủ đề 1 đến 10

15/09/2017        Thông báo kết quả đề xuất

15/11/2017        Nộp các bài viết đã được mời để giới thiệu đưa vào trình bày

31/01/2018        Kết quả của quá trình giới thiệu bài đưa vào trình bày

15/02/2018        Phê duyệt các bài sẽ không được trình bày

28/02/2018        Phê duyệt bản cuối cùng của các bài sẽ được trình bày

Thời hạn cho việc thiết kế các áp phích quảng cáo

28/02/2018        Phê duyệt tóm tắt và tên bài viết

21/03/2018        Thông báo về sự chấp nhận

Thông tin chi tiết về Hội nghị xem tại: http://icots.info/10/


[*] IASE – Hiệp hội quốc tế về giảng dạy thống kê hướng tới việc thúc đẩy, hỗ trợ và nâng cao chất lượng giảng dạy thống kê ở mọi cấp độ trên toàn thế giới. Đây là một tổ chức có tầm ảnh hưởng quốc tế về giảng dạy thống kê. IASE thúc đẩy hợp tác quốc tế, khuyến khích thảo luận và nghiên cứu. Nó phổ biến các ý tưởng, chiến lược, kết quả nghiên cứu, tài liệu và các thông tin thông qua việc sử dụng các ẩn phẩm, các hội nghị quốc tế và website của IASE. IASE là một bộ phận giáo dục của Viện Thống kê quốc tế (ISI), những ai quan tâm có thể tự do tham gia vào các hoạt động của IASE, hoặc đơn giải là để hỗ trợ các công việc nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy thống kê và mở rộng phạm vi tiếp cận của việc giảng dạy thống kê.

ĐBH (dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://icots.info/10/