Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Kinh tế lượng và Thống kê (EcoSta 2022)

Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về Kinh tế lượng và Thống kê (EcoSta 2022) dự kiến được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 năm 2022 bởi Đại học Ryukoku, Kyoto, Nhật Bản.

Hội nghị được đồng tổ chức bởi Nhóm Công tác về Thống kê tính toán và Phương pháp (CMSt Statistics), mạng lưới Kinh tế lượng tính toán và Tài chính (CFENetwork) và Đại học Ryukoku.

Hội nghị sẽ có các bài thuyết trình bằng miệng và áp phích về những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực kinh tế lượng và thống kê. Tất cả các chủ đề trong phạm vi của tạp chí Kinh tế lượng và Thống kê sẽ được xem xét. Các chủ đề bao gồm:

Phần A. Kinh tế lượng: Ước tính các mô hình kinh tế lượng và suy luận liên quan, lựa chọn mô hình, dữ liệu bảng, sai số đo lường, phân tích chuỗi thời gian, phân bổ danh mục đầu tư, định giá, quản lý rủi ro định lượng, rủi ro hệ thống và cấu trúc thị trường vi mô, dự báo, biến động và rủi ro, rủi ro tín dụng, mô hình định giá, quản lý danh mục đầu tư và thị trường mới nổi.

Phần B. Thống kê: Các vấn đề về tập dữ liệu đa chiều, các hàm phân tích dữ liệu, thống kê mạnh mẽ, chọn mẫu lặp, mối liên hệ, lý thuyết giá trị cực trị, thống kê không gian, phương pháp Bayes, thống kê phi tham số, phân tích dữ liệu đa biến, mô hình tham số & bán tham số, phương pháp số trong thống kê và các ứng dụng thống kê đáng kể trong các lĩnh vực khác như y học, dịch tễ học, sinh học, tâm lý học, khí hậu học và truyền thông.

Do đại dịch COVID-19, Hội nghị sẽ được tổ chức kết hợp nhiều hình thức. Các bài phát biểu quan trọng, các phiên được mời đặc biệt, các phiên được tổ chức kết hợp và các phiên ảo sẽ được phát trực tiếp cho tất cả những người tham gia hội nghị. Các diễn giả đóng góp có thể chọn bản trình bày trực tiếp hoặc bằng trực tuyến, trong khi các diễn giả được mời nên điều phối chế độ trình bày của họ với người tổ chức phiên. Tất cả các áp phích sẽ được đăng trực tuyến, nhưng những người tham gia trực tiếp sẽ có thể gặp gỡ trực tiếp trong buổi đăng tải.

Chi tiết xem tại: http://www.cmstatistics.org/EcoSta2022/

Kim Oanh (lược dịch)

Nguồn: http://www.cmstatistics.org/EcoSta2022/