Hội nghị quốc tế năm 2017 về thống kê Các mục tiêu phát triển bền vững (ICSDGS)

 Giới thiệu về Hội nghị

Philippines, thông qua Cơ quan Thống kê quốc gia (PSA), phối hợp với Cơ quan Thống kê của Liên hợp quốc (UNSD) tổ chức Hội nghị quốc tế năm 2017 về thống kê Các mục tiêu phát triển bền vững (ICSDGS), từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2017 tại Manila, Philippines.

Thông tin chi tiết về Hội nghị xem tại http://www.psa.gov.ph/ICSDGS.

Mục tiêu của Hội nghị

  • Hội nghị sẽ là nơi chia sẻ kiến thức / thảo luận về các phương pháp luận, giải quyết các khoảng trống về dữ liệu và sử dụng các nguồn dữ liệu khác nhằm cung cấp các chỉ tiêu cho mục tiêu phát triển bền vững bao gồm nhu cầu về phân tổ dữ liệu (địa lý, thu nhập, ngành, tuổi, giới tính, chủng tộc, dân tộc hoặc các đặc điểm khác).
  • Với nhu cầu ngày càng tăng của các số liệu thống kê mục tiêu phát triển vững, về tính phù hợp, kịp thời, đầy đủ và chất lượng tốt hơn, việc sử dụng hệ thống thu thập dữ liệu như hiện nay thông qua các cuộc điều tra và tổng điều tra có thể không đầy đủ. Hội nghị sẽ tổ chức một phiên họp về cải tiến các hệ thống đăng ký dân cư, hồ sơ hành chính, khai thác dữ liệu lớn, sổ sách ghi chép, dữ liệu do dân cư tạo ra và dữ liệu của bên thứ ba, như là các nguồn dữ liệu tiềm năng cho thống kê nhà nước để giám sát các mục tiêu phát triển bền vững.
  • Nhận thức được nhu cầu to lớn của việc giám sát các mục tiêu phát triển bền vững, Hội nghị này dự kiến sẽ là một diễn đàn nhằm xác định các nguồn lực/hỗ trợ/xây dựng năng lực cần thiết và các hợp tác với các đối tác phát triển quốc tế và giữa các tổ chức khác.
  • Trong Chương trình nghị sự 2030, có các mối quan hệ hợp tác mới có thể giúp cho các hệ thống giám sát mục tiêu phát triển bền vững khả thi và hữu ích, huy động kiến thức, ý kiến chuyên gia, công nghệ, chính sách và các nguồn lực tài chính mà các quốc gia có thể sử dụng để thúc đẩy nhanh tiến độ về các mục tiêu phát triển bền vững. Hội nghị nhằm xác định các mối quan hệ hợp tác hướng tới phát triển các công cụ và kỹ năng có thể tạo điều kiện cho tính sẵn có và khả năng tiếp cận của dữ liệu phục vụ giám sát mục tiêu phát triển bền vững.

Đại biểu tham dự bao gồm các đại diện từ:

1. Cơ quan thống kê quốc gia của các nước;

2. Các cơ quan điều phối quốc gia về các chỉ tiêu thống kê mục tiêu phát triển bền vững;

3. Cơ quan đầu mối quốc gia về các mục tiêu phát triển bền vững;

4. Các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế và quốc gia có tham gia vào quá trình thống kê mục tiêu phát triển bền vững; và

5. Các cá nhân và công ty tư nhân có lợi ích đối với các số liệu thống kê mục tiêu phát triển bền vững.

ĐBH (lược dịch)

Nguồn:  http://www.psa.gov.ph/ICSDGS