Hội nghị quốc tế về Phân loại thống kê và Nhận dạng mẫu thống kê (ICSCSPR 2022)

Hội nghị quốc tế về Phân loại thống kê và Nhận dạng mẫu thống kê (ICSCSPR 2022) dự kiến được tổ chức vào ngày 23 đến ngày 24 tháng 5 năm 2022 tại Montreal, Canada. Hội nghị quốc được tổ chức nhằm tập hợp các nhà khoa học, các học giả và các nhà nghiên cứu hàng đầu để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ về các khía cạnh Phân loại thống kê và Nhận dạng mẫu thống kê. Ngoài ra, hội nghị cũng cung cấp nền tảng liên ngành cho các nhà khoa học, các học giả và các nhà nghiên cứu, thực hành và giáo dục để trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm hiện tại cũng như những thách thức đang gặp phải và đưa ra các giải pháp được áp dụng trong các lĩnh vực Phân loại thống kê và Nhận dạng mẫu thống kê.

Hội nghị khuyến khích các tác giả, học giả, các nhà nghiên cứu đóng góp ý kiến thông qua việc gửi các bản tóm tắt nghiên cứu, áp phích điện tử và các bài báo. Những đóng góp nghiên cứu có chất lượng cao mô tả các kết quả ban đầu và chưa được công bố của công việc mang tính khái niệm, thực nghiệm, xây dựng hoặc lý thuyết trong tất cả các lĩnh vực Phân tích thống kê và Nhận dạng mẫu thống kê được mời trình bày tại hội nghị.

Với sự tham gia của các tác giả, học giả và các nhà nghiên cứu hàng đầu đóng góp ý kiến về một số chủ đề của hội nghị bao gồm:

  • Phân loại thống kê
  • Phân loại thống kê hiện đại
  • Nhận dạng mẫu
  • Nhận dạng mẫu thống kê
  • Thống kê địa lý
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên thống kê
  • Các quyết định và đánh giá mô hình …

Chi tiết xem tại: https://waset.org/statistical-classification-and-statistical-pattern-recognition-conference-in-may-2022-in-montreal

Hoàng Vinh (lược dịch)

Nguồn: https://waset.org/statistical-classification-and-statistical-pattern-recognition-conference-in-may-2022-in-montreal