Hội nghị quốc tế về ứng dụng thống kê và toán học trong kinh tế (ICASME 2023)

Hội nghị quốc tế về ứng dụng thống kê và toán học trong kinh tế (ICASME 2023) sẽ được diễn ra từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 7 năm 2023 t20 Bali, Indonesia.

Mục tiêu của Hội nghị

ICASME 2023 nhằm tập hợp các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và học giả nghiên cứu hàng đầu để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ trên tất cả các khía cạnh về Ứng dụng của Thống kê và Toán học trong Kinh tế. Hội nghị cũng cung cấp một nền tảng liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, học viên, các nhà giáo dục để trình bày, thảo luận về những đổi mới, xu hướng và quan tâm gần nhất cũng như những thách thức gặp phải, đồng thời đưa ra các giải pháp để giải quyết các thách thức trong các lĩnh vực Ứng dụng Thống kê và Toán học trong Kinh tế.

Kêu gọi đóng góp

Các tác giả triển vọng được khuyến khích đóng góp và gửi tóm tắt nghiên cứu, bài báo và áp phích điện tử của họ tới hội thảo. Ngoài ra, những đóng góp nghiên cứu chất lượng cao mô tả các kết quả ban đầu và chưa được công bố về khái niệm, xây dựng, thực nghiệm, thử nghiệm hoặc lý thuyết trong tất cả các lĩnh vực Ứng dụng của Thống kê và Toán học trong Kinh tế cũng được mời trình bày tại hội nghị. Hội nghị kêu gọi sự đóng góp của các bản tóm tắt, bài báo và áp phích điện tử đề cập đến các đề tài và chủ đề của hội nghị, bao gồm các số liệu, bảng và tài liệu tham khảo của các tài liệu nghiên cứu mới.

Thông tin chi tiết xem tại: https://waset.org/applications-of-statistics-and-mathematics-in-economics-conference-in-july-2023-in-bali

Nguyễn Mai (lược dịch)

Nguồn: https://waset.org/applications-of-statistics-and-mathematics-in-economics-conference-in-july-2023-in-bali