Hội nghị Tập huấn công tác phương pháp chế độ thống kê cho các bộ, ngành

Ngày 29/11/2018, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phương pháp chế độ thống kê cho các bộ, ngành theo nội dung Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ ban hành về việc quy định chi tiết nội dung Chế độ báo cáo thống kê cấp Quốc gia.

Ông Phạm Quang Vinh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tập huấn có các đại biểu là đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách và chuyên viên làm công tác thống kê của các bộ, ngành thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp Quốc gia.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Ông Phạm Quang Vinh nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến dự Hội nghị và nhấn mạnh: Công tác phương pháp chế độ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác thống kê, là cơ sở và tiền đề để đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc hoạt động công tác thống kê: Trung thực, khách quan; đảm bảo tính độc lập và thống nhất của chuyên môn nghiệp vụ thống kê,… Để triển khai, thực hiện thống nhất giữa các bộ, ngành về nội dung Chế độ báo cáo được quy định chi tiết trong Nghị định 60/2018/NĐ-CP thay thế Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê tổ chức tập huấn công tác phương pháp chế độ thống kê cho các bộ, ngành. Nội dung Hội nghị tập huấn bao gồm:

(1) Giới thiệu nội dung và cách sử dụng các Bảng phân loại mới, bao gồm: Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018, Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam, Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

(2) Khái quát chung Chế độ báo cáo thống kê cấp Quốc gia:

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia gồm danh mục biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với từng bộ, ngành. Nội dung chính của biểu mẫu báo cáo gồm:

– Đơn vị báo cáo là cơ quan trực thuộc bộ, ngành tổng hợp số liệu thuộc lĩnh vực bộ, ngành được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực;

– Đơn vị nhận báo cáo là Tổng cục Thống kê;

– Ký hiệu báo cáo;

– Kỳ báo cáo: Chế độ báo cáo quy định chi tiết kỳ báo cáo thống kê, bao gồm: Báo cáo thống kê tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất;

– Thời hạn báo cáo.

(3) Hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng Chế độ báo cáo thống kê điện tử:

– Mục tiêu: Thực thiện tin học hóa chế độ báo cáo thống kê cấp Quốc gia của các bộ, ngành.

– Chức năng chính của phần mềm là: Hệ thống hỗ trợ các công việc gửi, nhận, thẩm định, phê duyệt, và công bố các báo cáo thống kê; là kênh công bố các thông tin thống kê thuộc chế độ báo cáo thống kê cấp Quốc gia theo thẩm quyền, chức năng của Tổng cục Thống kê đã được quy định; là đầu mối phổ biến và cung cấp các số liệu báo cáo thống kê tổng hợp chính thức về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam của Tổng cục Thống kê cho người dùng tin nói chung.

– Nội dung chính của phần mềm: Hệ thống chế độ báo cáo thống kê điện tử bao gồm số liệu thống kê của 114 báo cáo thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp Quốc gia được quy định trong Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Các báo cáo thống kê này được dùng để tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê thuộc Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Việt Nam.

Sau khi giới thiệu các nội dung chính của Hội nghị tập huấn, các đại biểu của các bộ, ngành được chia tổ tham dự tập huấn nghiệp vụ chi tiết thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp Quốc gia liên quan đến từng bộ, ngành./.

Toàn cảnh Hội nghị

Văn Thụy