Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 và Công tác phối hợp, định hướng triển khai Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Sáng ngày 14/9/2022, tại Hải Phòng, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể năm 2022 và Công tác phối hợp, định hướng triển khai chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, đại diện lãnh đạo và công chức các đơn vị liên quan trực thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo, công chức Cục Thống kê của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 và định hướng triển khai Chương trình điều tra thống kê quốc gia là các công việc rất quan trọng của ngành Thống kê.

(1) Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích: Đánh giá thực trạng, năng lực và kết quả SXKD của các cơ sở, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách; Cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở SXKD cá thể; Tính toán các chỉ tiêu thống kê quốc gia, đáp ứng yêu cầu liên quan đến lĩnh vực tài khoản quốc gia; Đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước.

(2) Chương trình điều tra thống kê quốc gia: Là căn cứ để xây dựng kế hoạch, phương án các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê thường xuyên và định kỳ của ngành Thống kê và các bộ, ngành.; Thông tin thu thập từ các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê đáp ứng việc tổng hợp 138/230 chỉ tiêu thống kê quốc gia; Định hướng triển khai Chương trình điều tra thống kê quốc gia của Ngành Thống kê bao gồm các nội dung chính sau: (i) Định hướng về ứng dụng công nghệ thông tin; (ii) Biểu đầu ra thực hiện “real time”; (iii) Quản lý dàn mẫu, mẫu chủ; (iv) Tích hợp các cuộc điều tra có cùng đơn vị điều tra; (v) Phân cấp quản lý và khai thác dữ liệu vi mô.

Bên cạnh đó, để phục vụ cho việc biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12/11/2021, Chương trình điều tra thống kê quốc gia hiện đã được sửa đổi, bổ sung nội dung thông tin thu thập vào một số cuộc điều tra thống kê và bổ sung một số cuộc điều tra thống kê mới vào danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia. Theo dự thảo, chương trình điều tra thống kê quốc gia mới bao gồm 45 cuộc điều tra, trong đó có 03 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia (Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế) và 42 cuộc điều tra ở các lĩnh vực kinh tế – xã hội khác nhau.

Để bảo đảm thực hiện công tác thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 được chính xác, đầy đủ và đúng tiến độ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu:

Đối với các giảng viên: Truyền đạt đầy đủ, dễ hiểu nội dung phiếu hỏi của cuộc Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022, có hướng dẫn để giải quyết các vướng mắc và kinh nghiệm thực tế trong quá trình điều tra; Hướng dẫn cụ thể các chương trình phần mềm: Phần mềm quản lý, giám sát và tổng hợp điều tra; phần mềm CAPI thực hiện điều tra để phục vụ tốt cho công tác tập huấn tại địa phương và thu thập thông tin tại thực địa; Phổ biến đầy đủ dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Định hướng thực hiện các cuộc điều tra theo chương trình điều tra mới. Đồng thời nêu rõ một số nội dung thay đổi lớn trong các phương án điều tra năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Đối với các đại biểu tham dự tập huấn: Thực hiện đúng quy chế dự Hội nghị của TCTK đảm bảo nghiêm túc và đầy đủ thời gian. Các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê cấp tỉnh tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của Phương án Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 để tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt cuộc điều tra tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định. Chỉ đạo các đại biểu ở địa phương mình tham gia Hội nghị tập huấn đầy đủ, đúng giờ. Học viên cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những nội dung do các giảng viên truyền tải, tích cực nghiên cứu và thực hành trên phần mềm. Tích cực tương tác với giảng viên để hiểu rõ các nội dung liên quan tới cuộc điều tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn.

Ngoài ra, để đảm bảo và nâng cao chất lượng các cuộc điều tra thống kê nói chung và Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 nói riêng, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu thực hiện kiểm tra giám sát toàn diện, triệt để ở tất cả các bước từ tổ chức các lớp tập huấn đến công tác thu thập thông tin tại thực địa.

Nội dung tập huấn bao gồm: Giới thiệu nội dung chính của phương án và một số nét thay đổi trong điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; Giới thiệu quy trình chọn mẫu, thay mẫu; Hướng dẫn điền phiếu điều tra; Một số lưu ý và quy ước trong phiếu điều tra; Hướng dẫn phương pháp tính và kiểm tra biểu tổng hợp điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; Một số vấn đề cần lưu ý trong đánh mã ngành, kiểm tra dữ liệu điều tra cơ sở SXKD cá thể.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và tổng hợp điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI thực hiện điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; Thực hành phần mềm quản lý, giám sát điều tra cơ sở SXKD cá thể; Thực hành phần mềm điều tra CAPI; Một số lưu ý sử dụng kinh phí trong các cuộc điều tra năm 2022.

Phổ biến Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Định hướng thực hiện các cuộc điều tra theo chương trình điều tra mới; Một số nội dung thay đổi lớn trong các phương án điều tra 2023; Công tác phối hợp điều tra giữa các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nêu rõ, Hội nghị tập huấn trực tiếp lần này nhằm giúp các Cục Thống kê nắm bắt tốt hơn các nội dung điều tra; thực hiện tập huấn tại địa phương; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ điều tra theo đúng kế hoạch; học hỏi kinh nghiệm tổ chức điều tra thu thập thông tin, điều tra và làm sạch số liệu. Tổng cục trưởng tin tưởng rằng, thông qua Hội nghị tập huấn này, các lãnh đạo Cục Thống kê và toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị đã thu nhận được nhiều thông tin bổ ích cho công tác triển khai thực hiện điều tra và công tác phối hợp thực hiện tại các địa phương để nghiên cứu học tập.

 Để triển khai thực hiện tốt Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 và các điều tra khác trong thời gian tới, Tổng cục trưởng yêu cầu:

 Đối với các đơn vị trong TCTK: Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) xây dựng quy trình khung làm việc chung, phân công trách nhiệm, phối hợp cụ thể để thống nhất đồng bộ, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp thu, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, các chương trình phần mềm: Phần mềm quản lý, giám sát và tổng hợp điều tra; phần mềm CAPI thực hiện điều tra để phục vụ tốt cho công tác tập huấn tại địa phương và thu thập thông tin tại thực địa.

 Đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Cục trưởng Cục Thống kê cấp tỉnh chỉ đạo chuẩn bị kỹ tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn cấp tỉnh; quán triệt các giám sát viên, điều tra viên nghiêm túc thực hiện quy định nghiệp vụ của cuộc điều tra; Tổ chức giám sát điều tra theo đúng kế hoạch đã xây dựng đảm bảo chất lượng thông tin; Chỉ đạo triển khai kiểm tra số liệu ngay trong quá trình điều tra để sửa lỗi kịp thời; Tiếp tục triển khai tổ chức các điều tra, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong suốt quá trình điều tra từ giai đoạn chuẩn bị đến thu thập thông tin; xử lý kết quả và xây dựng báo cáo.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 và định hướng triển khai Chương trình điều tra thống kê quốc gia đã thành công tốt đẹp./.