Hội nghị thảo luận “khung đo lường về môi trường và tác động của nó đối với nền kinh tế” của LHQ

Hội nghị thảo luận về khung đo lường môi trường và tác động của nó đối với nền kinh tế là một trong những nội dung hoạt động nhằm thực hiện Hệ thống tài khoản Kinh tế và Môi trường (SEEA-System of Environmental-Economic Accounting) do Ủy ban chuyên gia về Tài khoản Kinh tế và Môi trường LHQ tổ chức ngày 26 tháng 2 năm 2012 tại Trụ sở của Cơ quan này ở New York. Hội nghị là một trong nhiều nội dung thống kê được UNSD triển khai bên lề Khóa họp lần thứ 43 của LHQ.

Khung chủ chốt của Hệ thống tài khoản Kinh tê và Môi trường -SEEA đã được trình lên Ủy ban Thống kê LHQ để thông qua, được xem như là một chuẩn mực về thống kê quốc tế. Kết quả là nhiều nước đã sẵn sàng bày tỏ mối quan tâm đến việc thực hiện SEEA. Tại kỳ họp lần thứ 42, tháng 2 năm 2011, Ủy ban Thống kê đã yêu cầu Ủy ban Chuyên gia về Tài khoản Kinh tế và Môi trường LHQ (UNCEEA -Committee of Experts on Environmental Economic Accounting) triển khai chương trình thực hiện. Tại cuộc họp cuối cùng, UNCEEA đã thảo luận về cái nhìn chiến lược để thực hiện SEEA, cũng như thiết lập bộ biểu thống kê tối thiểu và những tài khoản để các nước có thể bắt đầu thực hiện, cũng như đưa ra những dẫn chứng về những nước đã đảm nhận công việc đánh giá và sắp đặt những thông tin có sẵn như thế nào ở các tổ chức khác nhau.

Tại Hội nghị lần này sẽ có các cuộc thảo luận theo nhóm, sẽ bàn về nhiều vấn đề khác nhau, như từ việc sắp đặt tổ chức để thực hiện của SEEA, đến thực hành sắp đặt và đánh giá thông tin hiện có trong những tổ chức,  đề xuất  một  tập  những bảng biểu tối thiểu  và các tài khoản cho các nước hiện đang bắt đầu thực hiện công việc này,  trao đổi về kinh nghiệm thúc đẩy các tài khoản, những gì đã làm được, những gì chưa làm được và làm thế nào để quản lý được đòi hỏi cao về chính sách đối với các tài khoản hệ sinh thái và thực hiện ở dưới cấp quốc gia.

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/statcom/SideEvents_2012.htm

TMH