Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018

Chiều ngày 10/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có các lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê Tỉnh, thành phố.

Hội nghị này nhằm đánh giá tổng kết thống kê bộ, ngành giai đoạn 2014-2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành thống kê đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, “Không có thông tin thì không ra được quyết định, nhưng thông tin sai lệch sẽ giết chết các quyết định” Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao một số bộ ngành đã thực hiện tốt các chỉ tiêu thống kê được giao, thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê cũng như công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thông kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều con số đáng lo ngại về thống kê bộ, ngành. Cụ thể, về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia, theo quy định của Luật Thống kê 2015, do bộ ngành trực tiếp chủ trì, tổng số chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công chủ trì thực hiện là 79 nhưng mới chỉ thu thập, tổng hợp đầy đủ được 34. Số chỉ tiêu đã có báo cáo nhưng chưa đủ phân tổ là 29. Số chỉ tiêu chưa báo cáo là 16. Trong 23 bộ, ngành mới chỉ có 11 bộ, ngành ban hành chế độ thống kê.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận của các Lãnh đạo bộ, ngành và các ý kiến của các đại biểu. Các ý kiến tham luận đều nhấn mạnh đến tăng cường công tác đào tạo thống kê cho các bộ ngành; ban hành các biểu mẫu và phương thức để tích hợp giữa Tổng cục Thống kê và bộ, ngành; tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng đã chỉ ra những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của lãnh đạo bộ, ngành về công tác thống kê;

Thứ hai, tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Thống kê và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đảm bảo hoạt động thông suốt và nhất quán, nhất là cơ chế chính sách;

Thứ ba, Tổng cục Thống kê, thống kê bộ, ngành và địa phương đánh giá đầy đủ các nguồn lực của bộ, ngành, địa phương trong nền kinh tế;

Thứ tư, khẩn trương hoàn thiện để ban hành tiếp các chỉ tiêu thống kê của các bộ ngành;

Thứ năm, các bộ, ngành cần phối hợp với Tổng cục Thống kê để triển khai tốt Tổng điều tra dân số 2019, nhất là 3 bộ tự tổ chức điều tra là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao;

Thứ sáu, các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong việc thực hiện Đề án tính GDP, GRDP, khu vực kinh tế chưa được quan sát;

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành. Tiếp tục hoàn thành tốt công tác thu thập thông tin thống kê phục vụ nhu cầu thông tin của các cấp quản lý;

Thứ tám, đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin thống kê, đẩy mạnh công tác phân tích dự báo;

Thứ chín, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ blockchain nhằm tích hợp dữ liệu giữa Tổng cục Thống kê với các bộ, ngành;

Thứ mười, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nghiên cứu năm 2019 tổ chức hội nghị thống kê toàn quốc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm trình bày báo cáo tổng kết
công tác thống kê bộ, ngành giai đoạn 2014-2018

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Hoàng Hiền