Hội nghị thống kê quốc tế ISM lần thứ 6 năm 2023 (ISM-VI 2023)

Hội nghị thống kê quốc tế ISM lần thứ 6 năm 2023 (ISM-VI 2023) với chủ đề “Trao quyền cho Khoa học Thống kê và Phân tích Thông qua Nghiên cứu và Đổi mới” do Đại học Teknologi MARA và Viện Thống kê Malaysia (ISM) tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023 tại Khách sạn Concorde, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Hội nghị nhằm mục đích tập hợp các học giả từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ những nghiên cứu và phát triển mới nhất về Khoa học Thống kê và Phân tích.

Tất cả các bài báo được chấp nhận của ISM-VI 2023 sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Hội nghị (Scopus-Indexed) của Viện Vật lý Hoa Kỳ (AIP). Các bài báo được chọn cũng sẽ được xem xét để xuất bản trong CÁC TẠP CHÍ SCOPUS-INDEXED.

Hội nghị tập trung vào 6 chủ đề chính bao gồm các lĩnh vực sau, nhưng không giới hạn:

(I). Dữ liệu lớn và phân tích gồm: (1) Khai thác dữ liệu; (2) Khoa học dữ liệu; (3) Trực quan hóa dữ liệu; (4) Phân tích dữ liệu; (5) Phân tích dự đoán; (6) Khác.

(II). Mô hình thống kê gồm: (1) Kỹ thuật thống kê vững (robust); (2) Phương pháp Bayes; (3) Kỹ thuật hàm chức năng; (4) Tham số; (5) Phi tham số; (6) Dữ liệu tuần hoàn hoặc định hướng; (7) Khác.

(III). Thống kê ứng dụng gồm: (1) Tin sinh học; (2) Thống kê môi trường; (3) Kinh tế lượng, tài chính và kinh doanh; (4) Thống kê y tế; (5) Nghiên cứu giáo dục và khoa học xã hội; (6) Ứng dụng kỹ thuật; (7) Tin học và truyền thông; (8) Khác.

(IV). Phần mềm thống kê và máy tính gồm: (1) Lý thuyết thống kê và thống kê toán học; (2) Nhận dạng mẫu; (3) Xử lý tín hiệu thống kê.

(V). Phân tích dãy số thời gian và Mô hình dãy số thời gian

(VI). Vận trù học và Toán ứng dụng

Thu Huyền (dịch)

Nguồn: https://ismvi.uitm.edu.my/