Hội nghị Toán học và Thống kê ứng dụng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2018 (AMS 2018)

Hội nghị Toán học và Thống kê ứng dụng Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương năm 2018 (ASM 2018) được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 03 năm 2018.

ASM 2018 sẽ cung cấp cho các nhà nghiên cứu và các chuyên gia lĩnh vực công nghiệp, đây là một trong những cơ hội tốt nhất để gặp gỡ và thảo luận các nghiên cứu đột phá, đổi mới trong lĩnh vực Toán học và Thống kê ứng dụng.

Các diễn giả quốc tế được mời và trình bày các tác phẩm hiện đại của họ trên nhiều khía cạnh khác nhau, làm nổi bật các lĩnh vực quan trọng và đang phát triển. ASM là một diễn đàn lý tưởng để trao đổi thông tin và truyền cảm hứng.

Nộp các bài báo

Các diễn giả được mời nộp bản tóm tắt hoặc bản đầy đủ bằng cách truy cập trang web: https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?ReturnUrl=%2FAMS2018 (người sử dụng mới cần đăng ký trước).

Phạm Hạnh (lược dịch)

Nguồn: http://www.apcams.org/