Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 20/5/2024, cơ quan Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024. Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; các Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí ủy viên, đảng viên ưu tú thuộc Đảng bộ TCTK; cấp ủy Đảng bộ bộ phận và cấp ủy các Chi bộ trực thuộc; đại diện Công đoàn và đoàn Thanh niên cơ quan TCTK.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chia sẻ, tổ chức Đảng bộ TCTK là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 22 Chi bộ và 01 Đảng bộ bộ phận với 246 Đảng viên. Bởi vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng là một trong những nội dung hết sức quan trọng nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2023, Đảng ủy Tổng cục Thống kê đã bám sát chương trình công tác của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, từ công tác chính trị tư tưởng, dân vận, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương. Đảng bộ TCTK đã thực hiện tốt các Chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ chủ yếu của công tác Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị đã triển khai tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 và nhiệm vụ đột xuất được giao, góp phần vào thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2023 của toàn Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, Đảng ủy TCTK sẽ tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý đảng viên, công tác tổ chức xây dựng đảng gắn với tổ chức xây dựng bộ máy và sắp xếp công chức, viên chức, công tác sinh hoạt đảng… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên. Đảng bộ TCTK phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hằng năm.

Sau phát biểu khai mạc, Hội nghị đã được lắng nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể, Đảng ủy TCTK đã cơ bản hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng trong nhiều hoạt động: Về công tác lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Thống kê đã bám sát kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động. Nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá cán bộ, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp, tham gia ý kiến với lãnh đạo đơn vị cùng cấp về quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục trong rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ, phát huy tốt nhất sở trường của các đồng chí trong Đảng ủy. Đảng ủy các cấp trực thuộc đã tăng cường phối hợp với lãnh đạo đơn vị cùng cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát.

Về công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tuyên giáo; Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2024 này, Đảng ủy Tổng cục Thống kê tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm: (i) Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục trong chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; (ii) Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng; (iii) Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc triển khai kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương.

Một số mục tiêu hướng tới trong năm 2024 cần thực hiện: (i) Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nghiên cứu, quán triệt và phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của cấp trên. 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; (ii) 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác của từng tổ chức đảng; (iii) Tiếp tục bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp 08 đảng viên mới trở lên. (iv) 100% đảng bộ, đảng bộ bộ phận, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% đảng bộ, đảng bộ bộ phận, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 20% đảng bộ, đảng bộ bộ phận, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (v) 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2024 đúng thời hạn; đảng ủy bộ phận và chi ủy phân công cấp ủy viên và cán bộ làm công tác kiểm tra theo quy định.

Tiếp tục chương trình Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đã trình bày Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi bộ trực thuộc và theo dõi, đôn đốc cấp ủy các chi bộ, đảng bộ quan tâm công tác giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức cơ sở Đảng nơi cư trú và thực hiện tốt Quy định 19 điều đảng viên không được làm. Các chi ủy đã thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát năm theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục Thống kê, bám sát theo Chương trình công tác năm và Chương trình công tác nhiệm kỳ của chi bộ. Đồng thời xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Chính quyền đơn vị và chi ủy.

Trong thời gian thảo luận, đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe những chia sẻ mang tính xây dựng để cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển trong công tác xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh tới từ Chi bộ Tạp chí Con số và Sự kiện cùng Vụ Thống kê tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Trong Hội nghị lần này, Đảng ủy Tổng cục Thống kê cũng đã công bố quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2023 cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao và huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên.

Một số hình ảnh lễ trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích: