Hội nghị triển khai thực hiện các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thống kê

Sáng ngày 30/12/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc TCTK; Cục Thống kê Hà Nội; Viện Khoa học Thống kê; Tạp chí Con số và Sự kiện.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các Cục Thống kê địa phương, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê II, Trung tâm Thống kê Khu vực II… các đơn vị có triển khai các dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, trong bối cảnh nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công còn nhiều khó khăn và vướng mắc chung trong cả nước. Ngành Thống kê cũng đang đứng trước nhiệm vụ cần đẩy nhanh tổ chức triển khai để hoàn thành nhiệm vụ trong giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ, quy định của pháp luật. Tại Hội nghị hôm nay, Tổng cục trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị có những góp ý cụ thể, tích cực và đưa ra những đề xuất, những cách làm hợp lý trong khuôn khổ pháp luật cho phép để toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chung trong triển khai thực hiện các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị triển khai thực hiện các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Thống kêTổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính đã trình bày Báo cáo sự cần thiết của việc giao Văn phòng TCTK làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TCTK. Theo đó, trước những quy định mới về việc sát nhập các dự án nhỏ thành các dự án có quy mô lớn hơn, phù hợp với đúng quy định của Chính phủ, do đó với những kinh nghiệm cũng như thuận lợi, phù hợp nhất đối với việc đẩy nhanh tiến độ cũng như hoàn thành giải ngân vốn đầu tư của Ngành thì Văn phòng TCTK có đầy đủ điều kiện và phù hợp giao là chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công của TCTK trong giai đoạn tới.

Thực hiện các nhiệm vụ được được giao, Chánh văn phòng TCTK Nguyễn Bình đã trình bày Báo cáo một số công việc Văn phòng đã triển khai thực hiện khi được giao nhiệm vụ chủ đầu tư. Trong đó, đã nêu rõ các nội dung: Căn cứ pháp lý; Tổng quan dự án giai đoạn 2021-2025; Thuận lợi, khó khăn; Công việc đã triển khai; Kế hoạch; Thống nhất nhận diện và một số thiết kế chung; Dự thảo Quy chế tổ chức và triển khai các dự án và các đề xuất, xin ý kiến.

Báo cáo về Dự thảo Quy chế tổ chức và triển khai các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Văn phòng TCTK có 7 chương và 20 điều, với các nội dung bao gồm: Quy định chung (4 Điều): Phạm vi điều chỉnh và đối tương, Giải thích từ ngữ, Nội dung triển khai và thực hiện dự án, Nguyên tắc thực hiện. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư (2 Điều); Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ công tác (3 Điều); Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân, tổ chức thuộc TCTK (5 Điều); Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, tổ công tác với các cơ quan đơn vị trong hoạt động đầu tư xây dựng; Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị liên quan…

Văn phòng TCTK cũng đã nêu một số đề xuất nhằm triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới. Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận với các nội dung được đưa ra tại Hội nghị. Trong đó, các đại biểu đều đồng tình và thống nhất cao việc giao Văn phòng là chủ đầu tư giúp Tổng cục trưởng quản lý, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 của TCTK. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ các đại biểu cho rằng cần có sự nghiên cứu, rà soát, xem xét, thống nhất cụ thể hơn để chủ đầu tư và đơn vị thụ hưởng có sự phối kết hợp hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt nhất.

Kết luận tại Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao các ý kiến góp ý cụ thể, xác đáng của các đại biểu tham dự. Để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TCTK, Tổng cục trưởng yêu cầu Văn phòng với nhiệm vụ là Chủ đầu tư tiếp tục rà soát, bám sát theo các ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện Quy chế hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 và đi vào triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tiến độ.