Hội nghị trù bị khu vực các nhà Thống kê Lao động cho Hội nghị Quốc tế lần thứ 19 các nhà Thống kê Lao động (ICLS)

Từ ngày  2 đến 4 tháng 5 năm 2012 tại Bangkok, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) của LHQ đã tổ chức Hội nghị trù bị  khu vực các  nhà Thống kê Lao động  chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế thứ 19 của nhà thống kê Lao động (ICLS).
Hội nghị là một phần trong các hoạt động do ILO tổ chức nhằm  thúc đẩy công việc xem xét và cập nhật những  tiêu chuẩn quốc tế  đối với số liệu thống kê về dân số hoạt động kinh tế, thất nghiệp, việc làm và thiếu việc làm. Kết quả của quá trình xem xét này là đưa ra một  bản dự thảo về chuẩn mực thống kê, sẽ được thảo luận và có thể thông qua tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 19 các nhà Thống kê Lao động (ICLS) vào,năm,2013.
Mục đích chính của Hội nghi trù bị  khu vực  là  đưa đến  cho các quốc gia trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương những cuộc thảo luận về mặt chuyên môn. Những Hội đàm tương tự cũng sẽ được tổ chức ở những khu vực khác trên thế giới. Cụ thể, hội nghị sẽ thông báo cho người tham gia về quá trình xem xét  khâu chuẩn bị cho ICLS 19, trình bày những đề xuất và cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế hiện tại về số liệu thống kê như: dân số hoạt động kinh tế, việc làm, thất nghiệp và thiếu việc làm, cũng như thu thập thông tin phản hồi và thúc đẩy thảo luận giữa các thành viên nhằm tạo ra những ý tưởng mới và những cải tiến hơn nữa cho những bản dự thảo được đề xuất.

http://www.unescap.org/stat/index.asp, TMH