Hội nghị trực tuyến của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối thuộc Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN

Hôm nay, ngày 15/5/2020, Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối (SCPC) thuộc Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS) tổ chức Hội nghị trực tuyến lần thứ 19 nhằm: (1) Thảo luận về các chủ đề quan trọng để có được các phản hồi, hướng dẫn và quyết định của SCPC; (2) Thảo luận về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm một thập kỷ ACSS vào năm 2020, cùng với việc tổ chức ACSS10 tại Việt Nam; (3) Thảo luận về các bước tiếp theo của SCPC trong việc lập kế hoạch và điều phối nhiệm vụ.

Thành phần tham dự bao gồm: (1) Thành viên của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối thuộc Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN. Đại diện Việt Nam tham dự có Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế Hoàng Thị Thanh Hà; (2) Ban thư ký ASEAN; (3) Đại diện Chuyên gia của Dự án Hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN (ARISE Plus).

Hội nghị bàn về 6 Chương trình nghị sự với những nội dung như sau:

1. Chương trình nghị sự 1 thảo luận về Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm một thập kỷ ACSS vào năm 2020, cùng với việc tổ chức ACSS10 tại Việt Nam với các nội dung:

– Thảo luận về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm một thập kỷ ACSS vào năm 2020, cùng với việc tổ chức ACSS10 tại Việt Nam

– Hoàn thiện ghi chú và kế hoạch cho truyền thông Thống kê ASEAN, phù hợp với lễ kỷ niệm mười năm ACSS – để SCPC phê duyệt

– Diễn đàn về thống kê, đặc biệt là trên Diễn đàn chương trình nghị sự

– Trực quan hóa dữ liệu – Chủ đề đồ họa và đồ họa chuyển động

2. Chương trình nghị sự 2 thảo luận về Kế hoạch chiến lược ACSS giai đoạn 2021-2025 và AWP 2021 và WP 2022, với các nội dung:

– Cập nhật về Kế hoạch chiến lược ACSS giai đoạn 2021-2025 và AWP 2021 và Chỉ số WP 2022 dựa trên kết quả Đánh giá giữa kỳ (MTR) sau khi lưu hành lần đầu tiên tới SCPC

– Tóm tắt về Tự đánh giá dữ liệu mở ACSS của Cơ quan Thống kê Singapore

3. Chương trình nghị sự 3 thảo luận về Kết quả của đợt nộp dữ liệu của các nước thành viên ASEAN lần thứ 2 về các chỉ tiêu phát triển bền vững (SDGs) của ASEAN và kết quả đánh giá chất lượng của việc gửi dữ liệu trên các chỉ số SDGs của ASEAN, với các nội dung:

– Tóm tắt về đệ trình dữ liệu của các nước thành viên ASEAN;

– Nội dung của ấn phẩm chỉ tiêu SDGs ASEAN, bao gồm: Các tiêu chí đề xuất cho các chỉ tiêu đưa vào xuất bản; các chỉ tiêu được đưa vào xuất bản dựa trên các tiêu chí đề xuất và khả năng tính toán tổng hợp cho ASEAN bằng các phương pháp đáng tin cậy.

4. Chương trình nghị sự 4 thảo luận về tóm tắt khái niệm việc sử dụng tiềm năng dữ liệu lớn để tăng cường hơn nữa thống kê nhà nước của ACSS, với nội dung: Cập nhật vào tóm tắt khái niệm sau khi lưu hành vòng đầu tiên lên SCPC.

5. Chương trình nghị sự 5 thảo luận về các sáng kiến / hoạt động của ASEAN-Trợ giúp-ASEAN, với nội dung: Thảo luận về dự thảo khung triển khai các sáng kiến ASEAN-Trợ giúp-ASEAN (AHA) để tăng cường xây dựng năng lực ACSS.

6. Chương trình nghị sự 6 thảo luận về hoạt động của Chuyên gia Dự án Hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN, với nội dung: Cập nhật và thảo luận về kế hoạch hoạt động của Chuyên gia Dự án Hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN vào năm 2020.

Một số hình ảnh Hội nghị trực tuyến:

 

Các thành viên tham gia dự Hội nghị trực tuyến

Đầu cầu đoàn Việt Nam tham gia dự Hội nghị trực tuyến

Anh Tuấn