Hội nghị về Xác suất và Thống kê lần thứ 18

Hội nghị về Xác suất và Thống kê lần thứ 18 được tổ chức tại Pomorie, Bungary từ ngày 25 đến 30 tháng 6 năm 2018. Hội nghị được tổ chức bởi Hiệp hội Thống kê Bungari, Viện Toán học và Tin học Học viện Khoa học Bungari và khoa Toán học và Tin học  Đại học Sofia “St. Kliment Ohridski”. Hội nghị sẽ diễn ra cùng với Hội thảo về phân tích số liệu thống kê và Hội thảo về quy trình phân nhánh và ứng dụng.

Tất cả các chủ đề trong mục tiêu và phạm vi của ISCPS sẽ được xem xét và kiểm duyệt. Các chủ đề chính như: Lý thuyết xác suất; suy luận thống kê; các qui trình phân nhánh; các qui trình ngẫu nhiên; phân tích thống kê và thống kê dữ liệu rời rạc; thống kê phi tham số; mô hình hóa giá trị cực trị; phân tích chuỗi thời gian; mô hình toán kinh tế lượng và toán học tài chính; mô hình ngẫu nhiên và phân tích rủi ro; độ tin cậy; phương pháp thống kê về di truyền và sinh học hệ thống; phân tích dữ liệu máy tính trong các ứng dụng…Tất nhiên không giới hạn các chủ đề.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.math.bas.bg/~statlab/ISCPS2018/#home

NKD (lược dịch)

Nguồn: http://www.math.bas.bg/~statlab/ISCPS2018/#home