Hội nghị với các nhà tài trợ kêu gọi hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 20/03/năm 2012, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức Hội nghị với các nhà tài trợ kêu gọi hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây là hoạt động thứ 3 được thực hiện theo đúng kế hoạch thực hiện Chiến lược đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại văn bản số 662/KHĐT-TCTK ngày 09/02/2012. Ông Đỗ Thức Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đại biểu đến từ 15 tổ chức quốc tế, gồm: UNFPA, UNIDO, UN-HABITAT VIETNAM, UNICEF, UNSCO, WB, EU, ILO, UNDP, FAO, UNRCO, UN, WONEM, JCA. Các Phó Tổng cục trưởng và lãnh đạo cấp vụ của Tổng cục tham dự Hội nghị.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng đã điểm lại quá trình 35 hợp tác hiệu quả giữa Tổng cục Thống kê với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và mong muốn hợp tác hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20), nhằm làm cho số liệu thống kê chính xác, kịp thời, minh bạch và là bằng chứng quan trọng trong việc xây dựng, giám sát, đánh giá chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê đã trình bầy mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm và các chương trình kêu gọi hỗ trợ thực hiện CLTK11-20. Bốn nguyên tắc hỗ trợ được TCTK đưa ra, bao gồm: Các dự án tập trung hỗ trợ ngành Thống kê thực hiện 9 chương trình hành động của CLTK11-20; đảm bảo sự ổn định, phát triển của Thống kê Việt Nam; các dự án được xây dựng dựa trên lợi thế năng lực của từng tổ chức quốc tế; các dự án bảo đảm hiệu quả, không trùng lắp trong các hoạt động.

Ông Bruce Compbell trưởng đại diện của UNFPA và đại diện One UN (Một Liên hợp quốc) tại Việt Nam đã cám ơn TCTK về quá trình hợp tác lâu dài và hiệu quả với các tổ chức quốc tế và đánh giá rất cao việc tổ chức Hội nghị này để các tổ chức quốc tế cùng đối thoại với nhau và với TCTK. CLTK11-20 đã đưa ra 9 chương trình hành động, bao gồm 43 hoạt động lớn, kèm theo Bản kế hoạch chi tiết thực hiện CLTK11-20 là bằng chứng quan trọng để các tổ chức quốc tế xem xét hỗ trợ kỹ thuật và ngân sách. Các tổ chức quốc tế cam kết sẽ thực hiện theo 4 nguyên tắc hỗ trợ của TCTK và mong muốn có các cuộc đối thoại thường xuyên hơn để xem xét tiến độ thực hiện CLTK11-20. Đại diện WB, UNDP, UNFPA, UNIDO, UN-HABITAT VIETNAM, UNICEF, WB, EU… cũng đã phát biểu cam kết hỗ trợ TCTK thực hiện thành công CLTK11-20.

Kết thúc Hội nghị, ông Đỗ thức, Tổng cục trưởng TCTK đã cám ơn sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong thời gian 35 năm qua và mong muốn có hợp tác lâu dài và hiệu quả hơn nữa trong quá trình thực hiện CLTK11-20 nói riêng và sự phát triển bền vững của TKVN nói chung. Ông Đỗ Thức đã cam kết sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện CLTK11-20, trong đó có nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Đoàn Dũng