Hội thảo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam: Tầm nhìn đến năm 2025

Ngày 11 tháng 12 năm 2010, tại Tổng cục Thống kê (TCTK), dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Thức, Q. Tổng cục trưởng TCTK đã diễn ra cuộc hội thảo với sự tham gia của hơn 60 đại biểu gồm thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược, Tổ Thư ký, lãnh đạo và một số chuyên viên, nghiên cứu viên của các đơn vị thuộc Tống cục Thống kê.

Tại Hội thảo các chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày 4 nội dung liên quan đến xây dựng chiến lược: (1) Báo cáo tóm tắt đánh giá Hệ thống Thống kê Việt Nam; (2) Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê; (3) Xác định Tầm nhìn Thống kê Việt Nam đến năm 2025 và (4) Xác định mục tiêu và lựa chọn các sản phẩm đầu ra ưu tiên của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao nội dung của các bài trình bày, trong đó tập trung vào đánh giá những kết quả đạt được, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Hệ thống Thống kê Việt Nam và một số gợi mở về xác định tầm nhìn và mục tiêu trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Hội thảo diễn ra sôi nổi, các ý kiến phát biểu đã được ban soạn thảo ghi nhận, nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện từng phần của dự thảo Chiến lược.