Hội thảo: “Chính sách phổ biến thông tin Thống kê (Dự thảo)”

Ngày 9/11/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức Hội thảo về Dự thảo Chính sách phổ biến thông tin Thống kê. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng thường trực Bộ KH& ĐT chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo của một số cơ quan Đảng, Chính phủ, Bộ, ngành; các tổ chức quốc tế, Viện nghiên cứu, cơ quan thông tấn, báo chí, Lãnh đạo TCTK, đại diện các đơn vị thuộc TCTK và 2 Cục Thống kê tỉnh/thành phố.

Những năm gần đây, hoạt động thống kê và phổ biến số liệu đã từng bước được cải thiện, trở thành một trong những nguồn thông tin quan trọng trong việc đánh giá và phân tích xu hướng kinh tế -xã hội của đất nước cũng như của từng địa phương. Tuy nhiên, người dùng tin vẫn gặp phải những khó khăn trong việc truy cập và sử dụng thông tin thống kê. Cơ chế phổ biến thông tin, sự hiểu biết và quan niệm của người dùng tin, phương thức phổ biến thông tin… còn nhiều hạn chế, do đó người dùng tin đã sử dụng những thông tin chưa chính xác hoặc từ nguồn không có tính pháp lý. Kết quả là đã có sự chênh lệch về số liệu hoặc mâu thuẫn với số liệu của Tổng cục Thống kê.

Chính sách phổ biến thông tin thống kê được phê duyệt sẽ góp phần củng cố lại kết cấu của hoạt động thống kê, khắc phục những hạn chế trong tình hình hiện nay; đồng thời áp dụng những điểm tích cực, kinh nghiệm của quốc tế trong thu thập và phổ biến thông tin thống kê. Hội thảo này nhằm tham vấn các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và các đối tượng dùng tin khác trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi giới thiệu quá trình soạn thảo và những nội dung của Chính sách phổ biến thông tin thống kê, Hội nghị chia nhóm thảo luận theo 5 nội dung chính: 1) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Giải thích thuật ngữ, Nguyên tắc phổ biến thông tin Thống kê Nhà nước, Trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan, tổ chức và người làm công tác phổ biến thông tin Thống kê Nhà nước, Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin Ihống kê Nhà nước, Giải pháp; 2) Tổ chức thực hiện; 3) Khen thưởng và xử lý vi phạm; 4) Hiệu lực thi hành; 5) Trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Kết luận Hội thảo, Ông Đỗ Thức Tổng cục trưởng TCTK- Phó trưởng ban soạn thảo đã tiếp thu những ý kiến thảo luận, đồng thời sẽ cân nhắc đưa vào Dự thảo Chính sách Phổ biến thông tin thống kê những vấn đề chung, lớn đáp ứng được yêu cầu quản lý hiện nay. Những nội dung cụ thể sẽ được qui định trong văn bản hướng dẫn thực hiện Chính sách Phổ biến thông tin thống kê.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, góp ý tại Hội thảo, Ban soạn thảo khẩn trương hoàn thiện Dự thảo trình Bộ trưởng  xem xét để trình Thủ tướng phê duyệt. Đây sẽ là một trong văn bản pháp lý quan trọng cho hoạt động phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục thống kê nói riêng và của tổ chức thống kê Việt Nam nói chung..

Hoàng Thu Hiền