Hội thảo đào tạo về sử dụng phần mềm JMP_SAS trong phân tích thống kê

Hiệp hội thống kê trẻ Tây Phi (WAYSA) và nhóm thống kê mô hình (SMG) khoa thống kê, đại học Ibadan giới thiệu một hội thảo đào tạo 4 ngày (13-16 tháng 5 năm 2019) về phân tích dữ liệu lớn và trực quan hóa dữ liệu với phần mềm JMP-SAS (Giấy phép JMP-SAS miễn phí với hướng dẫn cài đặt cho tất cả những người tham dự) cho sinh viên cơ quan hợp tác, cơ quan chính phủ và nhà nghiên cứu.

Cuộc hội thảo đào tạo chuyên sâu với nội dung về sử dụng phần mềm JMP-SAS để phân tích dữ liệu tần số cao. Những người tham gia sẽ được tiếp xúc với ứng dụng thực tế của JMP bởi các nhà thống kê và chuyên gia chuyên nghiệp có kinh nghiệm và có thẩm quyền trong học viện và ngành công nghiệp.

Mục tiêu của cuộc đào tạo:

– Hướng dẫn tính toán thông tin thống kê cơ bản (tóm tắt dữ liệu, ước lượng, kiểm tra, khoảng tin cậy, hồi quy, v.v…) Sử dụng phần mềm JMP-SAS.

– Để phát triển năng lực sử dụng và ứng dụng của phần mềm JMP-SAS.

– Để đưa người tham gia vào lý thuyết, ý nghĩa và giải thích một số khái niệm thống kê có liên quan

– Để quảng bá, thông báo cho các nhà nghiên cứu về phần mềm JMP-SAS và tầm quan trọng trong công việc nghiên cứu hiện đại.

Hội thảo có sự tham dự của giáo sư Richard De Veaux, giáo sư thống kê tại Williams College, Williamstown, Massachusetts, USA .

Thông tin chi tiết tại: http://www.waysas.org

NKD (lược dịch)

Nguồn: http://www.waysas.org