Hội thảo “Đo lường những tiến bộ đạt được trong việc hướng tới một nền kinh tế xanh” tổ chức tại Hà Nội

Trong tháng 5/2015, Cơ quan Thống kê Liên hiệp quốc (UNSD) sẽ tổ chức một số sự kiện thống kê lớn, trong đó từ 5- 8/5/2015, Hội thảo “Đo lường những tiến bộ đạt được trong việc hướng tới một nền kinh tế xanh” sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Phòng Thống kê thuộc Cục Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (DESA) sẽ tổ chức một hội thảo đào tạo vùng trong khuôn khổ dự án Tài khoản Phát triển của Liên hiệp quốc “Hỗ trợ các nước đang phát triển đo lường những tiến bộ đạt được trong việc hướng tới một nền kinh tế xanh” với sự hợp tác của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á- Thái Bình Dương (ESCAP).

Các nội dung chính của hội thảo sẽ bao gồm bốn lĩnh vực thống kê chủ yếu: thống kê môi trường, thống kê nông nghiệp, thống kê năng lượng, và thống kê về các vấn đề liên quan đến kinh tế xanh (chẳng hạn như các hàng hóa và dịch vụ môi trường, việc làm xanh…). Mỗi lĩnh vực thống kê này sẽ bao gồm những nội dung cụ thể sau: giới thiệu chung về chủ đề; các khuôn khổ và khuyến nghị quốc tế chủ yếu trong mỗi lĩnh vực; các định nghĩa, khái niệm và dữ liệu đặc tả được quốc tế thống nhất cho các số liệu thống kê được lựa chọn làm cơ sở cho các chỉ tiêu kinh tế xanh; và, mô tả chi tiết và các phương pháp biên soạn các chỉ tiêu được chọn từ danh mục các chỉ tiêu kinh tế xanh tham khảo của dự án.

Hội thảo cũng sẽ tiến hành thảo luận về những hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các quốc gia thí điểm. Trong đó, các hỗ trợ kỹ thuật này sẽ chính thức được thực hiện trong những tháng sau hội thảo.

Tài liệu và bài thuyết trình của hội thảo, xem liên kết: http://unstats.un.org/unsd/greeneconomy

Thông tin liên hệ: Ralf Becker, Tel. +1 212 963 4600, E-mail: beckerr@un.org

Đậu Trang (Dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/newsletter/globalstat_unsd_calendar.htm#21-24apr2015

http://unstats.un.org/unsd/greeneconomy