Hội thảo Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 20/4/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2604/BKHĐT –TCTK hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch CLTK21-30) tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây gọi tắt là bộ, ngành, UBND cấp tỉnh) nhằm xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược cấp quốc gia đảm bảo bao phủ đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được quy định trong Quyết định số 2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn liền với thực tiễn công tác thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước, đảm bảo Chiến lược được triển khai đồng bộ, đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Dự thảo Kế hoạch CLTK21-30 được xây dựng trên cơ sở mẫu khung Kế hoạch CLTK21-30 và dự thảo của 24/30 bộ, ngành, 60/63 UBND cấp tỉnh. Nhằm lấy ý kiến góp ý lần cuối cho Kế hoạch thực hiện Chiến lược trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành, ngày 20/6/2022, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo 02 hình thức: trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo do bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì, với sự tham dự trực tiếp của các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, đại diện 16 bộ, ngành; Ban Lãnh đạo 63 Cục Thống kê cấp tỉnh, đại diện UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự trực tuyến tại 63 điểm cầu.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo tập trung vào các nội dung: (1) Báo cáo nhanh quá trình xây dựng Kế hoạch CLTK21-30; (2) Hoàn thiện Kế hoạch CLTK21-30 cấp quốc gia; (3) Những vấn đề còn vướng mắc và thảo luận cách giải quyết.

Các đại biểu đã nghe Viện Khoa học Thống kê trình bày quá trình xây dựng kế hoạch, các nội dung chính của kế hoạch và một số vấn đề muốn xin ý kiến. Trong quá trình thảo luận, hội thảo đã nghe ý kiến góp ý của đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, đại diện 16 bộ, ngành, các ý kiến góp ý chủ yếu tập trung vào hoàn thiện nội dung chính của Kế hoạch CLTK21-30; cách thức ban hành Kế hoạch CLTK21-30 để có tính pháp lý cao; và một số ý kiến nhằm đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch CLTK21-30.

Kết luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương giao Viện Khoa học Thống kê căn cứ các ý kiến góp ý tại Hội thảo, khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch CLTK21-30 cấp quốc gia trình Lãnh đạo Tổng cục và gửi xin ý kiến các bộ, ngành trước khi trình phê duyệt, ban hành trong tháng 6/2022. Song song với hoạt động đó, Viện Khoa học Thống kê căn cứ Kế hoạch CLTK21-30 cấp quốc gia và Dự thảo Kế hoạch CLTK21-30 của các bộ, ngành, địa phương để xây dựng hướng dẫn chi tiết cho các bộ, ngành, địa phương cập nhật, hoàn thiện và ban hành chính thức Kế hoạch thực hiện Chiến lược của đơn vị mình.

Toàn cảnh Hội thảo