Hội thảo khoa học về Nghiên cứu phương pháp luận tính năng suất trong hoạt động sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp là một ngành kinh tế cụ thể trong hệ thống các ngành tạo nên toàn bộ nền kinh tế quốc dân, do vậy việc tính toán các chỉ tiêu năng suất trong nông nghiệp cũng có những đặc điểm chung giống như khi tính năng suất chung của nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp lại có những đặc điểm riêng (ở đây chỉ nói đến những đặc điểm riêng liên quan đến tính toán các chỉ tiêu năng suất). Đây không còn là chủ đề mới, nhưng việc tổng hợp và đưa ra phương pháp luận đầy đủ, phù hợp với khuyến nghị quốc tế và khả thi thực hiện ở Việt Nam thì rất quan trọng và cần thiết. Năm 2019, Tổng cục Thống kê giao Viện Khoa học Thống kê triển khai nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu phương pháp luận tính năng suất trong hoạt động sản xuất nông nghiệp”

Thực hiện quyết định số 943/QĐ-TCTK ngày 29/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc giao nhiệm vụ khoa học năm 2020, ngày 20/5/2020, Ban chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu phương pháp luận tính năng suất trong hoạt động sản xuất nông nghiệp” đã tổ chức hội thảo khoa học để khẳng định hướng tiếp cận của đề tài đã triển khai năm 2019, đồng thời xin ý kiến góp ý của các nhà khoa học về nội dung nghiên cứu trong thời gian tiếp theo để đạt được mục tiêu đặt ra.

Đề tài là kết hợp nghiên cứu của Viện Khoa học Thống kê và Khoa Thống kê, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, với tham vọng ngoài việc nghiên cứu đưa ra phương pháp luận tính năng suất trong hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở để biên soạn Tài liệu hướng dẫn tính năng suất trong hoạt động nông nghiệp phục vụ nghiên cứu và đào tạo.

Hội thảo đã được nghe nhiều những ý kiến góp ý của các nhà khoa học là các chuyên gia về lĩnh vực năng suất, cá nhân đến từ đơn vị có chuyên môn, nghiệp vụ về thống kê nông nghiệp và sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê, Lãnh đạo Khoa Thống kê. Ban chủ nhiệm tiếp thu toàn bộ những ý kiến góp ý và tiếp tục hoàn thiện. Đề tài sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo khoa học, mời các đơn vị liên quan tham gia nghiên cứu và đặc biệt mong muốn nhận được góp ý các nhà khoa học quan tâm đến chủ đề này.

Những nội dung nghiên cứu của đề tài xem tại địa chỉ: http://vienthongke.vn/hoat-dong-nghien-cuu/de-tai-nghien-cuu/315-de-tai-nghien-cuu-nam-2019/3537-nghien-cuu-phuong-phap-luan-tinh-nang-suat-trong-hoat-dong-san-xuat-nong-nghiep

Các nhà khoa học quan tâm, xin liên hệ: Th.s Vũ Thị Vân Anh, số điện thoại: 02438351196.

Một số hình ảnh của Hội thảo:  

ThS. Nguyễn Đăng Khoa, thư ký khoa học Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Các nhà khoa học trao đổi, đóng góp ý kiến

Ban chủ nhiệm đề tài và các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm

Vân Anh