Hội thảo khu vực về phổ biến và truyền dẫn số liệu tại Manila, Philipin từ ngày 20-22 tháng 6 năm 2012

Hội thảo này là một trong chuỗi những hội thảo toàn cầu về phổ biến và truyền dẫn số liệu được tổ chức như một phần của dự án tài khoản  phát triển của Liên Hợp quốc. Mục đích của toàn  dự án  là tạo ra  một diễn đàn để chia sẻ những hoạt động và kinh nghiệm quốc gia trong việc phổ biến số liệu  thống kê và siêu dữ liệu. Hội thảo sẽ xem xét những xu hướng mới xuất hiện, những cách tiếp cận mới, những công cụ kỹ thuật được sử dụng để phổ biến số liệu. Hội thảo cũng đưa ra cơ sở để  đánh giá các chiến lược phổ biến số liệu quốc gia đã có cũng như các công nghệ được sử dụng bởi các cơ quan thống kê quốc gia. Điều này cũng hỗ trợ việc đánh giá năng lực và thách thức của quốc gia để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng. Hơn nữa, hội thảo cũng sẽ  giúp  xác định các kinh nghiệm tốt nhất và những bài học được rút ra trong việc phổ biến và truyền dẫn số liệu. Ý kiến được  thu thập qua các cuộc thảo luận và góp ý của các thành viên tham gia trong suốt quá trình hội thảo sẽ đóng góp vào dự thảo báo cáo kỹ thuật và /hoặc đưa ra kiến thức trên Website của UNSD, đóng góp vào chủ đề phổ biến số liệu thống kê hiệu quả.

ĐTB

Để biết thêm thông tin, truy cập vào website:

http://unstats.un.org/unsd/Dissemination/workshops/Dissemination_Philippines_w1/default.html