Hội thảo khu vực về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế Tăng cường năng lực tổng hợp và phân tích số liệu

Từ ngày 3 – 6 tháng 4 năm 2017, tại Malé, Maldives, Cơ quan Hải quan Maldives và Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc (UNSD) tổ chức Hội thảo khu vực về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế – Tăng cường năng lực tổng hợp và phân tích số liệu.

Để đo lường và đánh giá tốt hơn về thương mại quốc tế, tất cả các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đã thông qua các khuyến nghị mới cho thống kê thương mại hàng hóa quốc tế qua Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc năm 2010. Các quốc gia đã bắt đầu thực hiện các yếu tố mới của các tiêu chuẩn quốc tế này, đặc biệt là thương mại theo phương thức vận tải, thương mại theo nước gửi hàng, thương mại theo gia công trong nước và gia công ở nước ngoài và định giá hàng nhập khẩu trên cơ sở FOB.

Các cơ quan thống kê đang đối mặt với những thách thức để thực hiện các yếu tố dữ liệu mới này, bên cạnh những thách thức thực tiễn trong việc tổng hợp dữ liệu,  như: Việc tiếp cận với hải quan và các nguồn dữ liệu khác, việc loại trừ hay không loại trừ các giao dịch nhất định, loại hàng hoá và lãnh thổ, xác minh sự phù hợp và quy gán số liệu. Hơn nữa, yêu cầu của người sử dụng dữ liệu thương mại đã không ngừng tăng lên, và các cơ quan thống kê hiện nay cũng cần cung cấp cả các bản phân tích số liệu hoặc hình ảnh trực quan về số liệu. Thực tế này đặt ra yêu cầu các cơ quan thống kê phải có thêm nhiều kỹ năng khác nhau để đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng.

Một điều quan trọng nữa, thống kê thương mại hàng hóa quốc tế cần được hiểu một cách thống nhất với các loại thống kê kinh tế và các khung kinh tế vĩ mô khác như: Số liệu thống kê tài khoản quốc gia, thống kê về cán cân thanh toán và thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ. Các mối liên kết với các số liệu thống kê nên được hiểu rõ, có thể tham khảo Hướng dẫn năm 2012 về Thống kê Kinh tế tổng hợp.

Hội thảo khu vực về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế – Tăng cường năng lực tổng hợp và phân tích số liệu sẽ tiến hành thảo luận và giải quyết các vấn đề, thách thức nêu trên.

Đậu Trang (dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2017/maldives/default.asp