Hội thảo Liên Hợp Quốc cho các nước Nam Á về thu thập và phổ biến số liệu kinh tế – xã hội từ Tổng điều tra dân số và nhà ở New Delhi, Ấn Độ 28-31 tháng 5 năm 2012

Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một hội thảo cho các nước Nam Á về thu thập và phổ biến số liệu  kinh tế – xã hội từ Tổng điều tra dân số và nhà ở. Hội thảo sẽ diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ từ ngày 28-31 tháng 5 năm 2012. Mục đích của hội thảo là trình bày các tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn quốc gia để tiến hành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, tập trung vào những chủ đề cốt lõi được khuyến nghị và cách trình bày bảng biểu như đã quy định trong nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc và những khuyến nghị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở, phiên bản sửa đổi 2. Hội thảo cũng sẽ cung cấp cơ hội để thảo luận về việc sử dụng các công cụ công nghệ và lập bản đồ GIS trên nền web, sử dụng phân tích không gian trong việc phổ biến các số liệu điều tra dân số, cũng như các phần mềm CensusInfo một công cụ cho phổ biến số liệu. Cuối cùng, hội thảo cũng sẽ cung cấp một diễn đàn để chia sẻ thực tiễn quốc gia và kinh nghiệm về xác định các nội dung điều tra dân số và cách trình bày các bảng biểu, cũng như chiến lược phổ biến các số liệu điều tra dân số.

VA

Nguồn: unstats.un.org/unsd/newsletter/globalstat_unsd_calendar.htm#28-31May2012