Hội thảo liên vùng về Đánh giá Hệ thống thống kê quốc gia của các tiểu quốc đảo đang phát triển

Từ ngày 1 tháng 8 năm 2017 đến ngày 3 tháng 8 năm 2017 đã diễn ra Hội thảo liên vùng về Đánh giá Hệ thống thống kê quốc gia của các tiểu quốc đảo đang phát triển (SIDS). Hội thảo do Chính phủ Fiji chủ trì với sự phối hợp của các tổ chức ESCAP[1], ECLAC[2] và UNSD[3], dựa trên kết quả rà soát lại Hệ thống thống kê quốc gia của Maldives và các SIDS. Hội thảo khuyến khích việc trao đổi các bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất của các quốc gia đã thực hiện đánh giá để giúp các SIDS khác có hoàn cảnh tương tự ở Thái Bình Dương và khu vực Caribê triển khai đánh giá trong thời gian tới. Hội thảo mong đợi sau kết thúc, các tổ chức khu vực và tiểu khu vực sẽ chia sẻ kết quả và kết luận của hội thảo với các quốc gia thành viên không được mời tham dự. Kết quả của Hội thảo góp phần cập nhật cuốn Cẩm nang về Tổ chức Thống kê, một ấn phẩm năm 2003 của Liên hợp quốc.

Hội thảo xác định các mục tiêu chính sau:

1) Trình bày và thảo luận về môi trường thể chế, cơ chế quản lý và điều phối hợp lý và các công cụ theo quy trình đảm bảo năng lực thống kê phát triển bền vững phù hợp với các nguyên tắc thống kê chính thức và các khuyến nghị khác khu vực và toàn cầu;

2) Trình bày và thảo luận các cách thức sẵn có để thực hiện đánh giá, và những cân nhắc quan trọng cần được giải quyết để đánh giá thành công;

3) Chia sẻ cách tiếp cận, những kết quả chính từ việc đánh giá Hệ thống thống kê quốc gia của Maldives và các quốc gia tham dự Hội thảo đã thực hiện đánh giá; lắng nghe và tư vấn cho các nước tham dự Hội thảo muốn thực hiện đánh giá trong thời gian tới;

4) Chia sẻ những thực tiễn và bài học kinh nghiệm tốt nhất về cách thực hiện và giám sát các khuyến nghị được đề xuất trong các báo cáo cuối cùng của các cuộc tổng kết Hệ thống thống kê quốc gia;

5) Chia sẻ những thách thức và thực tiễn tốt nhất trong việc xây dựng, thực hiện, theo dõi, cập nhật các chiến lược phát triển thống kê quốc gia và thảo luận làm thế nào có thể đánh giá hệ thống thống kê quốc gia trong quá trình này.

Chi tiết các bài trình bày xem tại: http://www.unescap.org/events/inter-regional-seminar-national-statistical-systems-reviews-small-island-developing-states

Vân Anh (lược dịch)

Nguồn: http://www.unescap.org/events/inter-regional-seminar-national-statistical-systems-reviews-small-island-developing-states


[1] Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương

[2] Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribbean

[3] Cơ quan thống kê Liên hợp quốc