Hội thảo Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong ngành Thống kê

Sáng ngày 03/11/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ngành Thống kê. Ông Nguyễn Trung Tiến – Phó Tổng cục trưởng TCTK, Trưởng ban Ban chỉ đạo TCVN 9001:2015 ngành Thống kê chủ trì Hội thảo; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và 63 điểm cầu trực tuyến tại các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê II.

Trong những năm vừa qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước (viết tắt là CQHCNN). Ngày 20/6/2006, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các CQHCNN. Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, mô hình hệ thống quản lý chất lượng (viết tắt là HTQLCL) được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các CQHCNN trong việc chuẩn hóa các phương pháp làm việc, cải cách phương thức làm việc với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân có liên quan; xây dựng một HTQLCL công việc trong cơ quan để giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Trên tinh thần của các quyết định đã công bố, Tổng cục Thống kê đã tổ chức xây dựng Mô hình khung cho các cơ quan trực thuộc. Mục đích của việc xây dựng Mô hình khung cho các cơ quan trực thuộc là việc quy định thành phần cơ bản của một HTQLCL trong các cơ quan, bao gồm phạm vi áp dụng; những tài liệu cần xây dựng, áp dụng và quy định mẫu quy trình xử lý công việc cho cơ quan Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

Mô hình khung được xây dựng để áp dụng chung thống nhất, đảm bảo phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực chức năng quản lý và đảm bảo tính khả thi, việc lựa chọn quy trình, thủ tục xây dựng Mô hình khung của Tổng cục Thống kê đảm bảo đáp ứng được các tiêu chí: (i) có tính phổ biến, (ii) có tần suất thực hiện cao, liên quan nhiều tới khách hàng; (iii) thuận lợi cho việc xây dựng.

Mô hình khung sẽ giúp cho các đơn vị trực thuộc có thể dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu cách thức xây dựng HTQLCL tại cơ quan, qua đó giảm thiểu tối đa chi phí, các cơ quan trực thuộc có thể hoàn toàn chủ động nghiên cứu để tự xây dựng HTQLCL thích hợp cho cơ quan.

Đại diện cho đơn vị tư vấn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt đã trình bày tại Hội thảo Mô hình khung gồm 3 phần chính:

Phần 1: Các yêu cầu chung, phần này bao gồm các tài liệu chung theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và danh mục các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng.

Phần 2: Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng HTQLCL

Nội dung chính của Phần 2 là hướng dẫn CQHCNN xác định phạm vi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Các cơ quan trực thuộc có trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phân cấp tại các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Phần 3: Tài liệu hướng dẫn xây dựng Hệ thống quy trình và Mẫu quy trình xử lý công việc

Tiếp đó các đại biểu đóng góp ý kiến là các điểm cầu tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố như: Hà Tĩnh, Hà Giang, Hà Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Nông, Tây Ninh, Tiền Giang, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Cao đẳng Thống kê II, Cao đẳng Thống kê … chia sẻ những kinh nghiệm khi thực hiện TCVN ISO 9001:2008 và những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị trong quá trình xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

Kết luận tại Hội thảo, ông Nguyễn Trung Tiến – Phó Tổng cục trưởng TCTK, Trưởng ban Ban chỉ đạo TCVN 9001:2015 yêu cầu các đơn vị chưa thành lập Tổ ISO của đơn vị nhanh chóng thành lập và kiện toàn theo tinh thần công văn số 1319/TCTK-VPTC ngày 30/9/2020 của Tổng cục Thống kê; Giao cho Cục Thống kê Đà Nẵng phối hợp Cục Thống kê Hà Tĩnh và Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê tổ chức làm thí điểm từ đó rút kinh nghiệm và chia sẻ cho các đơn vị. Đề nghị Văn phòng TCTK phối hợp với Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê trong việc kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình thực hiện xây dựng và áp dụng khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong ngành Thống kê.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Trưởng ban Ban chỉ đạo TCVN 9001:2015  chủ trì Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Thái Học