Hội thảo ModernStats World 2022

Hội thảo ModernStats World 2022 dự kiến được tổ chức bởi Cơ quan Thống kê Cộng hòa Serbia tại Belgrade, Serbia từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022 .

Dưới sự bảo trợ của HLG-MOS, một số mô hình đã được phát triển để hỗ trợ hiện đại hóa việc sản xuất các số liệu thống kê chính thức. Mô hình hoạt động chung cho các tổ chức thống kê (GAMSO)Mô hình quy trình nghiệp vụ thống kê chung (GSBPM)Mô hình thông tin thống kê chung (GSIM) và Kiến trúc sản xuất thống kê chung (CSPA) là nền tảng của tầm nhìn hiện đại hóa dựa trên tiêu chuẩn của HLG- MOS. Chúng được gọi chung là những mô hình “ModernStats”.

Ngoài ra, nhiều kiến ​​trúc và mô hình khác nhau đã được phát triển để bổ sung hoặc hỗ trợ các mô hình ModernStats. Chẳng hạn như Kiến trúc dữ liệu thống kê chung (CSDA), Mô hình thông tin logic (LIM) và Mô hình trưởng thành hiện đại hóa (MMM).

Hội thảo ModernStats World 2022 nhằm mục đích thúc đẩy việc phát triển và duy trì các mô hình này, đồng thời cung cấp nền tảng để người dùng trao đổi các bài học và kinh nghiệm. Đặc biệt, hội thảo sẽ hướng tới:

  • Thúc đẩy những phát triển mới liên quan đến các mô hình ModernStats và các công việc liên quan;
  • Tăng cường hiểu biết về các mô hình và mối quan hệ qua lại giữa chúng;
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và kế hoạch hiện đại hóa sản xuất thống kê bằng cách triển khai các mô hình;
  • Xác định các cơ hội cho các hoạt động hợp tác quốc tế.

Đối tượng mục tiêu của hội thảo là nhân viên của các tổ chức thống kê chịu trách nhiệm phát triển, thực hiện và thúc đẩy hiện đại hóa dựa trên tiêu chuẩn, cũng như những người đang sử dụng hoặc đang suy nghĩ đến việc sử dụng các mô hình để hiện đại hóa sản xuất thống kê.

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://statswiki.unece.org/display/MWW2/ModernStats+World+Workshop+2022