Hội thảo nâng cao năng lực thống kê cho các nguồn dữ liệu mới

Hội thảo tổ chức ngày 08 tháng 12 năm 2017 tại Tokyo, Nhật Bản nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những thách thức đối với xây dựng năng lực thống kê, để phát triển sản xuất và phổ biến số liệu thống kê nhà nước với các nguồn dữ liệu mới. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, tiềm năng sản xuất và phổ biến thống kê nhà nước đã được mở rộng.

Dữ liệu lớn (Big data) có thể được sử dụng trong việc biên soạn số liệu thống kê nhà nước cho mục đích đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng. Việc đổi mới trong sản xuất số liệu thống kê nhà nước là cần thiết, điều này đòi hỏi sự hợp tác thực sự với khu vực tư nhân, kỹ năng và cơ sở hạ tầng mới và mối liên kết rõ ràng giữa các nguồn dữ liệu từ Big data sẵn có và các chỉ tiêu Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Phát triển nghiên cứu và đào tạo về Big data

Big data là nguồn dữ liệu quan trọng cho số liệu thống kê nhà nước, bao gồm cả khả năng theo dõi và báo cáo về SDGs. Trong bối cảnh này, cộng đồng thống kê nhà nước thừa nhận nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến phương pháp, chất lượng, công nghệ, truy cập dữ liệu, pháp lý, bảo mật, quản lý và tài chính, cung cấp các phân tích chi phí và lợi ích phù hợp và sử dụng Big data.

Phiên họp này sẽ cung cấp các thực tiễn tốt nhất về nghiên cứu thống kê và đào tạo, dẫn đến những nhu cầu về Big data.

Phát triển và sử dụng dữ liệu mở (Open data)

Open data là một ngành đang phát triển với một tiềm năng to lớn để phổ biến số liệu thống kê nhà nước, bao gồm khả năng giám sát và báo cáo về SDGs.

Phiên họp này sẽ đưa ra các quan điểm từ cộng đồng thống kê, nâng cao nhận thức về cơ hội phổ biến số liệu thống kê dưới dạng Open data và liên kết Open data, những kinh nghiệm xác định bước đột phá về kỹ thuật và tổ chức về cách giải quyết chúng, cũng như tiềm năng phát triển đào tạo thống kê ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Thảo luận nhóm nhằm mục đích tìm kiếm và chia sẻ đột phá về xây dựng năng lực thống kê để phát triển sản xuất và phổ biến thống kê nhà nước với các nguồn dữ liệu mới.

Đỗ Ngát (dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/programmes/cn/17_cn/1712_New_Data_Sources_TKY_CN.pdf