Hội thảo quốc gia về Bộ chương trình Censusinfo (Thông tin Tổng điều tra)

Hội thảo được Cơ quan Thống kê LHQ (UNDS) tổ chức có sự phối hợp với Viện Thống kê Quốc gia Campuchia tổ chức tại Phnôm Pênh Campuchia  từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2012

Mục đích của hội thảo này là tập huấn đội ngũ cán bộ tại cơ quan thống kê quốc gia nhằm nâng cao khả năng toàn diện sử dụng Bộ chương trình Censusinfo  tạo tiền đề cho việc phổ biến dữ liệu Tổng điều tra ở các cấp khác nhau. Hội thảo tập trung vào việc xây dựng phát triển ứng dụng Bộ chương trình Censusinfo quốc gia đi kèm với các cơ sở dữ liệu và các đặc điểm đáp ứng thương mại hóa. Hội thảo sẽ có 15 chuyên khảo từ Viện Thống kê Quốc gia (NIS). Hội thảo này là một phần của hàng loạt các hội thảo tập huấn được triển khai bởi UNSD với mục đích nhằm xây dựng và phát triển bộ chương trình Censusinfo để phổ biến thống kê Tổng điều tra Dân số và Nhà ở sử dụng các công nghệ hiện nay.

Liên hệ : Keiko Osaki-Tomita, Tel: +1 212 963 8338, E-mail: osaki@un.org

ĐTB. http://unstats.un.org/unsd//workshops