Hội thảo quốc tế lần thứ 22 về Ma trận và Thống kê

Hội thảo được tổ chức từ ngày 12-15/08/2013 tại Đại học Toronto của Viện Fields. (Địa chỉ: Toronto, Ontario, Canada)

Mục đích của hội thảo nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu cùng nhau chia sẻ sự quan tâm đến nhiều khía cạnh của thống kê và các ứng dụng của nó, cũng như ma trận phân tích và các ứng dụng của nó đối với thống kê, cung cấp cho họ khả năng thảo luận về sự phát triển hiện tại của các chủ đề này. Hội thảo sẽ thu hẹp khoảng cách  giữa các nhà thống kê, các nhà khoa học máy tính và các nhà toán học trong việc tìm hiểu các công cụ của nhau. Chúng tôi biết trước rằng hội thảo sẽ khuyến khích sự nghiên cứu, trong một khung cảnh gần gũi và thúc đẩy sự tương tác của các nhà nghiên cứu về những vấn đề chung giữa lý thuyết ma trận và thống kê. Một số trọng tâm sẽ được đưa ra liên quan đến các vấn đề về đại số tuyến tính và phương pháp số, liên quan đến các vấn đề phát sinh trong thống kê. Hội thảo sẽ bao gồm các báo báo mời và một phiên họp đặc biệt với các cuộc thảo luận và áp phích của sinh viên tốt nghiệp đại học.

Mục tiêu hội thảo:

(1) làm nổi bật và phát triển bề rộng của các phương pháp hiện có trong ma trận phân tích và tiềm năng của chúng với sự tiến bộ khoa học của cả toán học và thống kê;

(2) xác định hướng quan trọng cho nghiên cứu tương lai về các lý thuyết phân tích thống kê nhiều chiều; các mô hình tuyến tính/đa biến; ước tính phạm vi nhỏ (lấy điều tra mẫu); các ứng dụng (xử lý tín hiệu, tin sinh học); giảm số chiều; ma trận và tính toán thống kê;

(3) tạo điều kiện hợp tác giữa các nhà nghiên cứu lý thuyết và các nhà nghiên cứu chủ đề khu vực; và

(4) cung cấp những cơ hội cho nhân lực có trình độ cao (HQP) để hợp tác với các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Các chủ đề đã được lựa chọn cho đến nay bao gồm ước lượng, dự đoán và thử nghiệm trong các mô hình tuyến tính; tiềm năng của phương pháp thống kê có liên quan; ước lượng của các thành phần biến động xuất hiện trong mô hình tuyến tính; khái quát các mô hình phi tuyến; thiết kế và phân tích thí nghiệm, bao gồm tối ưu, so sánh các thí nghiệm tuyến tính và ứng dụng các phương pháp ma trận trong thống kê.

ĐTN

Nguồn: http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/13-14/IWMS/