Hội thảo quốc tế lần thứ 34 về Mô hình thống kê

Hội thảo quốc tế lần thứ 34 về mô hình thống kê (IWSM) do Đại học Minho tổ chức sẽ được diễn ra từ ngày 7 đến 12 tháng 7 năm 2019, tại Guimarães (Bồ Đào Nha).

IWSM là một trong những hoạt động chính của Hiệp hội mô hình thống kê. Mục đích của Hội thảo nhằm thu hút cả các nhà thống kê học thuật và chuyên nghiệp và các nhà phân tích dữ liệu, tập trung đặc biệt vào các vấn đề dữ liệu thực tế liên quan đến một yếu tố của mô hình thống kê mới hoặc ứng dụng mô hình mới.

Hội thảo tạo không khí thân thiện và hỗ trợ, không có phiên họp song song, với mục đích khuyến khích trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm liên quan đến mô hình thống kê. IWSM báo cáo có nhiều người tham gia trở lại, đây là một tín hiệu phản hồi tích cực.

Các báo cáo tập trung vào các ứng dụng có ý nghĩa quan trọng cũng như các vấn đề phương pháp luận đều được chào đón. Bài phản biện của sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ được đặc biệt khuyến khích tại Hội thảo.

Thông tin mới về IWSM thứ 34 sẽ liên tục được cập nhật vào trang web http://www.iwsm2019.org/ . Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập các trang web của tạp chí Hiệp hội mô hình thống kê và lịch sử của hội nghị.

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: http://www.iwsm2019.org/