Hội thảo quốc tế về Thống kê Năng lượng

Hội thảo quốc tế về Thống kê Năng lượng do Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc (UNSD) phối hợp với Ủy ban Thống kê của nước Cộng hòa Azerbaijan tổ chức. Hội thảo này là một phần công việc của quá trình thực hiện những khuyến cáo quốc tế đối với Thống kê Năng lượng (IRES) hiện đã được Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc thông qua. Mục đích chính của Hội thảo này là để huấn luyện các học viên tham gia về việc thực hiện các khuyến cáo trong IRES; xem xét và thảo luận về những vấn đề mà các quốc gia đối mặt trong việc thu thập, biên soạn và phổ biến số liệu thống kê năng lượng và chia sẻ kinh nghiệm quốc gia. Những thảo luận ở Hội thảo cũng sẽ góp phần vào phát triển cuốn sổ tay dành cho Người biên soạn Thống kê Năng lượng.

Nguồn http://unstats.un.org/unsd/energy/Workshops/Azerbaijan2011.htm –

TMH