Hội thảo quốc tế về Toán học và Thống kê

Hội thảo quốc tế về Toán học và Thống kê, tổ chức từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10 năm 2017 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hội thảo quốc tế về Toán học và Thống kê năm 2017, tập trung trình bày các ý tưởng mới và những tiến bộ trong lĩnh vực Toán học và Thống kê, nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và các nhà chuyên môn với lợi ích chung trong Toán học và Thống kê thông qua các ấn phẩm khoa học.

Chủ đề của Hội thảo, bao gồm:

– Toán học với 10 chủ đề: (1) Toán học ứng dụng; (2) Toán sinh học; (3) Toán tài chính; (4) Hệ thống hóa toán học; (5) Cơ sở toán học; (6) Toán học; (7) Thiết kế và xây dựng phần mềm toán học; (8) Mô hình toán học; (9) Vật lý toán học; (10) Toán học thuần túy.

– Thống kê với 14 chủ đề: (1) Thống kê ứng dụng; (2) Thống kê sinh học và sinh học máy tính; (3) Thống kê Kinh doanh (4) Thống kê tính toán; (5) Khai thác dữ liệu; (6) Kinh tế lượng; (7) Thống kê Môi trường; (8) Thống kê Công nghiệp; (9) Quản lý Chất lượng Công nghiệp; (10) Thống kê Toán; (11) Mô hình hóa và Mô phỏng; (12) Hoạt động nghiên cứu; (13) Xác suất; (14) Các phương pháp định lượng.

Thu Huyền (lược dịch)

Nguồn: http://conf-scoop.org/science/iwmst/index.php