Hội thảo Quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP và GRDP

Chiều ngày 6/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Tham dự và chủ tri Hội thảo có ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại biểu tham dự gồm: đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê, lãnh đạo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội và Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo, ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng TCTK cho rằng, Dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP và chỉ tiêu GRDP đã được TCTK xin ý kiến các đơn vị trong và ngoài ngành thống kê, ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, UBND các cấp, Tập đoàn và Tổng công ty, … Hội thảo hôm nay nhằm lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trong TCTK để thống nhất và hoàn thiện quy trình trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hội thảo đã lắng nghe bà Nguyễn Diệu Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (TKQG) trình bày Dự thảo quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP. Theo đó, mục đích xây dựng và áp dụng quy trình biên soạn GDP, GRDP là đảm bảo tính khoa học, minh bạch của quá trình biên soạn và công bố kết quả GDP, GRDP; Phân công trách nhiệm và nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan thống kê Trung ương, cơ quan thống kê cấp tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc biên soạn, công bố và sử dụng số liệu GDP, GRDP; Cơ sở để ứng dụng công nghệ thông tin trong các bước của quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP, giúp các chủ thể tham gia vào quá trình biên soạn được thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và kịp thời.

Quy trình biên soạn GDP, GRDP được thực hiện theo 3 nguyên tắc: (1) Bảo đảm tính tập trung, thống nhất và minh bạch trong biên soạn, công bố số liệu GDP, GRDP; đáp ứng việc tiếp cận, khai thác, sử dụng số liệu GDP, GRDP dễ dàng, thuận tiện và bình đẳng. (2) Bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và kết nối ở tất cả các bước: Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin đầu vào; tính các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP; biên soạn số liệu GDP, GRDP; công bố và phổ biến số liệu GDP, GRDP; lưu trữ số liệu GDP, GRDP và các số liệu thống kê liên quan. (3) Bảo đảm tính logic, tương thích, phù hợp giữa số liệu GDP, GRDP và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác.

Phạm vi áp dụng biên soạn số liệu GDP đối với toàn bộ nền kinh tế; Biên soạn số liệu GRDP đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy trình áp dụng cho biên soạn GDP theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng. GDP theo phương pháp thu nhập được biên soạn và công bố 05 năm một lần khi xây dựng bảng cân đối liên ngành I/O; Quy trình áp dụng cho biên soạn GRDP theo phương pháp sản xuất.

Về quy trình biên soạn, công bố, lưu trữ, cơ quan thống kê trung ương chủ trì phối hợp với Bộ, ngành và cơ quan thống kê cấp tỉnh biên soạn số liệu GDP quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng. Cơ quan thống kê trung ương chủ trì phối hợp với cơ quan thống kê cấp tỉnh biên soạn số liệu GRDP theo phương pháp sản xuất quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

Quy trình biên soạn, công bố, lưu trữ số liệu GDP, GRDP gồm 6 bước: Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin đầu vào; Tính các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP; Biên soạn số liệu GDP, GRDP; Rà soát, hiệu chỉnh và hoàn thiện số liệu GDP, GRDP; Công bố và phổ biến số liệu GDP, GRDP; Lưu trữ số liệu GDP, GRDP. Ngoài ra, quy trình biên soạn GDP và GRDP cũng phân rõ trách nhiệm của cơ quan thống kê và trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương.

Kết thúc hội thảo, Ông Lê Trung Hiếu đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, công tác Dự thảo quy trình biên soạn GDP, GRDP của Vụ TKQG. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu yêu cầu Vụ TKQG tiếp tục tiếp thu, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và trao đổi với các đơn vị liên quan để hoàn thiện quy trình biên soạn GDP và GRDP./.

Mộ số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Mạnh Hùng