Hội thảo Thế giới về Thống kê hiện đại năm 2018

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018 tại Geneva, Thụy Sỹ, Ủy ban Kinh tế châu Âu Liên hợp quốc (UNECE) sẽ tổ chức Hội thảo thế giới về thống kê hiện đại. Hội thảo năm nay sẽ cùng nhau thảo luận về hiện đại hóa các tiêu chuẩn thống kê dưới sự hỗ trợ của các Nhóm cấp cao về Hiện đại hóa thống kê chính thức (HLG-MOS), một số mô hình đã được phát triển để hỗ trợ hiện đại hóa việc sản xuất thống kê chính thức. Mô hình hoạt động chung cho các tổ chức thống kê (GAMSO), Mô hình thông tin thống kê chung (GSBPM), (GSIM),… Mục đích của Hội thảo là nhằm vào những người chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện và thúc đẩy việc hiện đại hoá các tiêu chuẩn sản xuất thống kê; tạo ra sự hiểu biết tốt hơn về lợi ích và việc sử dụng của các mô hình thống kê hiện đại; thúc đẩy việc sử dụng mô hình thống kê hiện đại; tăng sự hiểu biết về mối tương quan giữa các mô hình thống kê hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và kế hoạch hiện đại hoá sản xuất thống kê bằng cách thực hiện các mô hình này.

Hội thảo sẽ thu hút đông đảo các nhà thống kê từ khắp mọi nơi trên thế giới, họ sẽ đại diện cho các cơ quan thống kê quốc gia, các nhà sản xuất, các tổ chức thống kê chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện và thúc đẩy việc hiện đại hoá sản xuất thống kê dựa trên các tiêu chuẩn, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu, phân tích và các tổ chức quốc tế đăng ký tham dự.

Mạnh Hùng (lược dịch)

Nguồn: https://statswiki.unece.org/x/JAE3CQ