Hội thảo “Thiết kế mẫu điều tra lĩnh vực dân số và lao động”

Ngày 28 tháng 11 năm 2012, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo “Thiết kễ mẫu điều tra lĩnh vực dân số và lao động”. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Viện, Trung tâm thuộc Tổng cục Thống kê.

Hội thảo đã được nghe ông Đồng Bá Hướng, chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động trình bày báo cáo “Một số kinh nghiệm trong thiết kế mẫu điều tra”. Báo cáo này bao gồm các nội dung: (1) Giới thiệu chung; (2) Các kỹ thuật chọn mẫu; (3) Sai số mẫu; và (4) Một số nhận xét và khuyến nghị. Ngoài ra, Hội thảo đã nghe các tham luận từ các đơn vị như Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Viện Khoa học Thống kê.

Hội thảo cũng đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến về thiết kế mẫu điều tra lĩnh vực dân số và lao động nói riêng và thiết kế mẫu điều tra tại Tổng cục Thống kê nói chung.

Kết luận Hội thảo, ông Đỗ Thức đánh giá cao báo cáo trình bày tại Hội thảo. Báo cáo đã nêu lên được các vấn đề chung về thiết kế mẫu điều tra và từ đó đưa ra các kết luận và kiến nghị. Đồng thời, báo cáo cũng có các ví dụ cụ thể giúp cho người những người tham gia hiểu rõ thêm vấn đề. Tuy nhiên, thiết kế mẫu điều tra là vấn đề tương đối phức tạp, vì vậy đề nghị các đơn vị của Tổng cục cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy đủ hơn về vấn đề này.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Viện trưởng Viện KHTK giới thiệu đại biểu và chương trình Hội thảo

Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu chủ trì Hội thảo

Ông Đồng Bá Hướng, Nguyễn Vụ trưởng Vụ TK DS&LĐ trình bày Báo cáo tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

ĐBH