Hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo chức năng nhiệm vụ của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/4/2020, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tiếp tục bố trí công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để hạn chế tiếp xúc, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Ngoài việc, mỗi viên chức tự lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công việc gửi kèm sản phẩm theo tuần, Viện KHTK tăng cường các cuộc họp, hội thảo trực tuyến để duy trì hoạt động kết nối giữa các viên chức và xử lý công việc cấp bách cần thiết.

Ngày 21/4/2020, Viện KHTK đã tổ chức hội thảo trực tuyến về góp ý Dự thảo chức năng nhiệm vụ của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, nhiệm vụ quan trọng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao Viện KHTK chủ trì dự thảo sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Văn Đoàn chủ trì buổi Hội thảo, các viên chức làm việc tại Viện KHTK tập trung tại một đầu cầu được kết nối trực tiếp với 12 viên chức còn lại của Viện KHTK đăng ký làm việc tại nhà cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.

Viện trưởng Viện KHTK đánh giá cao kết quả của buổi hội thảo, các viên chức đưa ra 19 ý kiến góp ý cho 06 Dự thảo, gồm: Dự thảo chức năng nhiệm vụ của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; Dự thảo chức năng nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục và 04 Quy chế tổ chức và hoạt động của 04 trung tâm thuộc Cục. Tất cả các ý kiến góp ý, trao đổi được Viện trưởng giải trình, tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện.

Các hình ảnh của Hội thảo:

Vân Anh