Hội thảo trực tuyến về Kinh tế phi chính thức cho các nước Trung Á và Nam Đông Âu

Hội thảo trực tuyến về Kinh tế phi chính thức cho các nước Trung Á (EECCA) và Nam Đông Âu (SEE) do Ủy ban Kinh tế Châu Âu Liên hợp quốc (UNECE), Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA), Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD)  phối hợp tổ chức sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm xem xét các vấn đề về kinh tế phi chính thức phù hợp với các nước Đông Âu, Caucasus, EECCA và SEE.

Hội thảo sẽ thông báo về những tiến bộ gần đây liên quan đến việc đo lường khu vực phi chính thức trong bối cảnh của việc cập nhật SNA 2008 và BPM6. Đồng thời, Hội thảo sẽ cho phép các quốc gia phản hồi về chương trình làm việc và các hướng dẫn được xây dựng bởi Nhóm nhiệm vụ về Kinh tế phi chính thức (IETT). Nhóm IETT sẽ đặc biệt chú ý đến các nỗ lực của quốc gia nhằm đảm bảo bao phủ đầy đủ phạm vi các tài khoản quốc gia và cán cân thanh toán (BOP) và các vấn đề liên quan đến việc đo lường kinh tế chưa được quan sát và khu vực phi chính thức. Hội thảo cũng sẽ tìm kiếm sự trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia về việc đo lường các vấn đề trên và đưa ra các bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng khả thi trong tương lai.

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/sites/default/files/2021-02/Abstracts%20IE.pdf