Hội thảo về hiện đại hóa thống kê chính thức

Hội thảo về hiện đại hóa thống kê chính thức năm 2016 sẽ được tổ chức tại Palais des Nations, Geneva, Thụy Sĩ  từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11 năm 2016 do Nhóm chuyên gia cấp cao về hiện đại hoá thống kê chính thức (HLG-MOS), đã được thành lập bởi Hội nghị các nhà thống kê châu Âu (CES) vào năm 2010.

Mục đích của Hội thảo là nhằm đảm bảo rằng các hoạt động và sáng kiến ​​được liên kết với việc thực hiện một chiến lược chung, tránh sự trùng lặp và tối đa hóa hiệu quả. Các kết quả mong đợi là một tập hợp các hành động thực hiện thống nhất và ưu tiên.

Hội thảo sẽ xem xét sự tiến bộ về những ưu tiên chính và các hoạt động thống nhất tại hội thảo năm 2015, các  kết quả của các dự án tích hợp dữ liệu và thực hiện các tiêu chuẩn thống kê hiện đại năm 2016 và sẽ xác định những ưu tiên quan trọng cho sự hợp tác quốc tế năm 2017.

Thành phần tham gia Hội thảo bao gồm các nhà thống kê hàng đầu, đại diện của các nhóm chuyên gia, các dự án và sáng kiến về hiện đại hóa thống kê.

Anh Tuấn (dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://www.unece.org/index.php?id=41145#/