Hội thảo về sử dụng (CAPI) trong điều tra thống kê

Từ ngày 31/7 – 04/8/2017 tại Chiba, Nhật Bản, Viện Thống kê khu vực Châu Á Thái Bình Dương tổ chức Hội thảo về sử dụng máy tính bảng trong điều tra thống kê (CAPI), nhằm giải quyết nhu cầu sử dụng các công nghệ mới để thu thập và sản xuất số liệu thống kê của các cơ quan thống kê quốc gia và các cơ quan thống kê bộ, như: Bộ Nông nghiệp sản xuất số liệu thống kê kịp thời. Hội thảo sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc trong các chức năng sử dụng phương pháp CAPI. Người tham gia dự kiến sẽ cập nhật được kỹ năng để thực hiện một cuộc điều tra cơ bản.

Nội dung hội thảo, bao gồm: Giới thiệu về CAPI, kinh nghiệm các cuộc điều tra thống kê; tổng quan các giải pháp đào tạo và điều tra thống kê; giới thiệu về thiết kế câu hỏi; bài tập thực hành về đăng ký thiết kế câu hỏi và tải bộ cài đặt thử nghiệm; thiết kế cơ bản; kỹ năng thiết kế điều tra trung cấp và tổng quan về các tính năng tiên tiến; làm chủ thiết kế điều tra trung cấp; tổng quan các tính năng nâng cao; kỹ năng quản lý cơ bản với quản lý cấp cao và giám sát viên; phân biệt sự khác biệt giữa quản trị viên, quản lý cấp cao và giám sát viên; các bài tập thực hành toàn diện với quản lý cấp cao, giám sát viên và điều tra viên.

SIAP sẽ mời (tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình diễn ra hội thảo) các cơ quan thống kê quốc gia và các cơ quan thống kê có tham gia việc thống kê nông nghiệp và nông thôn của các nước, ưu tiên các nước tham gia Kế hoạch hành động khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thực hiện Chiến lược toàn cầu về Thống kê Nông nghiệp và Nông thôn.

.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/programmes/cn/17_cn/1707_CAPI_JPN_cn.pdf