Hội thảo về việc thực hiện Khung đảm bảo chất lượng quốc gia về thống kê chính thức tại các quốc gia thuộc khu vực Đông Âu / Trung Á

Hội thảo về việc thực hiện Khung đảm bảo chất lượng quốc gia (NQAF) về thống kê chính thức tại các quốc gia thuộc khu vực Đông Âu/Trung Á, do Cơ quan thống kê Liên hợp quốc tổ chức sẽ diễn ra trong ba ngày từ 10-13 tháng 12 năm 2019, tại Belgrade, Serbia. Hội thảo nhằm mục đích đào tạo những người tham gia từ các cơ quan thống kê quốc gia khu vực Đông Âu / Trung Á về đảm bảo chất lượng và xây dựng khung đảm bảo chất lượng quốc gia và triển khai trên toàn hệ thống thống kê quốc gia, đặc biệt tập trung vào đảm bảo chất lượng dữ liệu từ nguồn mới, nhà cung cấp mới và dữ liệu các chỉ tiêu SDG và thống kê. Hội thảo trước tiên sẽ cung cấp tổng quan về nội dung của Hướng dẫn khung đảm bảo chất lượng quốc gia mới của Liên hợp quốc về thống kê chính thức (Cẩm nang NQAF của Liên hợp quốc) và sau đó sẽ tập trung vào các chủ đề và công cụ cụ thể hướng đến nhu cầu của các nước tham gia.

Để biết chi tiết về địa điểm cuộc họp, vui lòng liên hệ với Ban thư ký nhóm chuyên gia NQAF (UNSD)xem tại:

https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/contactus/

Phương Hoa (lược dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/meetings/WKS-Belgrade-Dec2019/