Họp Ban Quản lý Dự án Xây dựng hệ thống thông tin thống kê điện tử

Chiều ngày 30/9/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp Ban Quản lý Dự án Xây dựng hệ thống thông tin thống kê điện tử. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Trưởng ban, Ban Quản lý Dự án Xây dựng hệ thống thông tin thống kê điện tử chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp gồm các thành viên của Ban Quản lý Dự án Xây dựng hệ thống thông tin thống kê điện tử.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Quản lý Dự án Xây dựng hệ thống thông tin thống kê điện tử tập trung thảo luận về trình tự đầu tư Dự án gồm các bước chính: (1) Chuẩn bị đầu tư; (2) Thực hiện đầu tư; (3) Kết thúc đầu tư. Theo đó, tại thời điểm này, cần tập trung vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bao gồm một số nhiệm vụ cần thực hiện như: (1) Lập, trình, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; (2) Lập, trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; (3) Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; (4) Lập, trình, thẩm định và phê duyệt Dự án.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh mục đích chính của Dự án Xây dựng hệ thống thông tin thống kê điện tử là tạo cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại phục vụ cho ngành Thống kê. Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê phối hợp với các đơn vị có liên quan nhanh chóng thực hiện và cụ thể hóa các nội dung công việc cần làm như xây dựng quy chế, kế hoạch Dự án, lựa chọn thuê đơn vị tư vấn cho Dự án để thực hiện các bước tiếp theo.

Toàn cảnh cuộc họp

Khương Duy