Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê năm 2015

Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (HĐKH) ngành Thống kê đã tổ chức cuộc họp để xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2015 của ngành Thống kê. TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu nghiên cứu của các đơn vị, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã đề xuất 06/14 đề tài triển khai nghiên cứu năm 2015 theo các tiêu chí: (1) Thuộc các nội dung của Chương trình, đề án đã phê duyệt (Kế hoạch nghiên cứu khoa học 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Tổng cục Thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê); (2) Thuộc các vấn đề mới phát sinh có ý nghĩa khoa học đối với sự phát triển của ngành Thống kê; (3) Đảm bảo tính khả thi (Tổ chức nghiên cứu và khả năng áp dụng thực tế.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận từng đề tài và tiến hành bỏ phiếu xác định thứ tự ưu tiên các đề tài được triển khai nghiên cứu năm 2015.

Kết luận buổi họp, TS. Vũ Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng giao Viện KHTK căn cứ kết quả buổi họp của Hội đồng và trên cơ sở cân đối nguồn kinh phí khoa học năm 2015 báo cáo Tổng cục trưởng quyết định các đề tài nghiên cứu thực hiện trong năm 2015.

Một số hình ảnh của buổi họp:

TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng,
Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp

ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK,
Phó Chủ tịch, Thường trực Hội đồng phát biểu tại buổi họp

Khung cảnh buổi họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê

ĐBH