Họp Khung Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia

Thực hiện triển khai Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 1/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-20130, tầm nhìn đến năm 2045, sáng ngày 3/11/2022, tại Hà Nội, Tổ biên soạn Đề án kiện toàn năng lực hoạt động thống kê đã họp phiên đầu tiên xin ý kiến dự thảo Đề cương xây dựng Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp trực tiếp có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; các thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia thuộc Bộ, ngành có trụ sở tại Hà Nội; thành viên Tổ công tác thuộc cơ quan TCTK; Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Trường Cao đẳng Thống kê. Tham dự trực tuyến có các thành viên Tổ công tác thuộc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, Hải Dương; Trường Cao đẳng Thống kê II.

Họp Khung Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp

Phát biểu khai mạc cuộc họp Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia nằm trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh việc xây dựng Đề án phải bám sát Chiến lược và là một phần của Chiến lược để triển khai thực hiện Chiến lược. Trong ban hành Đề án quan trọng nhất là chương trình hành động. Do đó trên cơ sở này, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đại biểu tại cuộc họp cần tập trung rà soát và cho ý kiến đóng góp toàn bộ các nội dung chính của Đề án.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Tuyên trình bày dự thảo Khung Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia. Theo đó, dự thảo Đề án gồm 5 phần. Phần I: Sự cần thiết xây dựng đề án bao gồm 3 nội dung chính: Sự cần thiết xây dựng đề án; Mục đích, yêu cầu, đối tượng và phạm vi; Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án. Phần II: Thực trạng năng lực thống kê quốc gia gồm 3 nội dung chính: Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hệ thống thống kê nhà nước; Tổ chức thống kê xã, phường; Nguồn nhân lực của hệ thống thống kê quốc gia. Phần III: Phương hướng, nhiệm vụ tăng cường năng lực thống kê quốc gia gồm 3 nội dung chính: Đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức thống kê Việt Nam; Phát triển nguồn nhân lực thống kê Việt Nam; Nâng cấp cơ sở đào tạo và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Thống kê Việt Nam. Phần IV: Giải pháp tăng cường năng lực thống kê quốc gia gồm 5 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức; Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực; Nhóm giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; Nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để thực hiện tăng cường năng lực thống kê quốc gia; Lồng ghép để thực hiện Đề án. Phần V: Tổ chức thực hiện gồm 3 nội dung chính: Cơ chế tài chính; Tổ chức thực hiện; Hiệu quả kinh tế xã hội của Đề án.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Khung Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia. Các ý kiến đóng góp đều nhất trí về sự cần thiết xây dựng Đề án và ghi nhận nội dung xây dựng Đề án của Tổ công tác đồng thời cần xác định rõ phạm vi của Đề án; mục tiêu Đề án cần bổ sung thêm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể…

Kết thúc cuộc họp Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao công tác xây dựng đề án của Tổ công tác  cùng các ý kiến tâm huyết của các đại biểu tại cuộc họp. Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp và khẩn chương hoàn thiện Đề án theo đúng tiến độ./.