Họp Nhóm chuyên gia Khung bảo đảm chất lượng quốc gia của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc

Từ ngày 29/10/2018 đến 1/11/2018, Nhóm chuyên gia Khung bảo đảm chất lượng quốc gia (NQAF) của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSC) sẽ có cuộc họp thảo luận về Dự thảo Sổ tay NQAF tại New York, Mỹ. Hiện nay, Dự thảo Sổ tay NQAF đang được Nhóm chuyên gia NQAF xây dựng theo Quyết định số 48/106 của UNSC vào tháng 3/2017. UNSC đã yêu cầu Nhóm chuyên gia NQAF giải quyết các vấn đề triển khai, trong đó có việc bảo đảm chất lượng dữ liệu của chỉ tiêu SDG, dữ liệu từ các nguồn mới và các nhà cung cấp mới. Các chương dự thảo đã được xây dựng trong các cuộc họp trực tuyến và hai vòng tham vấn chính thức trong năm qua. Cuộc họp này sẽ xem xét chi tiết về các chương dự thảo nhằm giải quyết các vấn đề còn lại và đưa ra được Dự thảo Sổ tay NQAF để lấy ý kiến tham vấn toàn cầu ở tất cả các quốc gia trước khi hoàn thành và đệ trình lên phiên họp thứ 50 của UNSC vào tháng 3/2019.

Thông tin liên hệ để biết thêm chi tiết về Cuộc họp xin gửi về: Matthias Reister, Điện thoại: +1 917 367 7098, E-mail: reister@un.org.

Đậu Trang (dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/events?id=458